SE & GÖ­RA

RES Travel Magazine - - INDONESIEN -

Sen­dang Gi­le och Tiu Ke­lep vat­ten­fall

Två av Lom­boks mest kän­da vat­ten­fall lig­ger med gångav­stånd från bergs­byn Se­naru. Ge­nom en prun­kan­de djungel pro­me­ne­rar du ner för en sten­trap­pa till det förs­ta vat­ten­fal­let, Se­dang Gi­le. Det är lät­till­gäng­ligt och tar cir­ka 15 mi­nu­ter att kom­ma dit. Det and­ra fal­let, Tiu Ke­lep lig­ger cir­ka 45 mi­nu­ters pro­me­nad där­i­från och krä­ver li­te mer vand­ringsva­na. Vägen kor­sar bland an­nat en for­san­de flod och sto­ra ste­nar. Gi­li­ö­ar­na Strax ut­an­för Lom­bok lig­ger Gi­li­ö­ar­na – Gi­li Air, Gi­li Me­no och Gi­li Tra­wang­an – tre mind­re öar som nås med båt från Lom­bok (cir­ka 15 mi­nu­ter) el­ler från Ba­li (cir­ka två tim­mar). Från att främst ha an­vänts för ko­kosnöts­pro­duk­tion och fis­ke av lo­kal­be­folk­ning­en, upp­täck­tes öar­na runt 1980­ta­let av en mind­re ska­ra re­se­nä­rer som sök­te sig bort­om Ba­lis puls. Al­la tre öar­na är små – gi­li be­ty­der ”li­ten” på sa­sak, det lo­ka­la språ­ket som ta­las på Lom­bok. Öar­na om­gär­das av re­strik­tio­ner vil­ket in­ne­bär att inga hus får byg­gas hög­re än två vå­ning­ar, det finns inga pri­va­ta strän­der och bil­tra­fik är för­bju­det. Vägar­na be­står av sand och du tar dig fram med häst­skjuts, cy­kel el­ler till fots. Gi­li Tra­wang­an är den stör­re av de tre och har störst ut­bud på re­stau­rang­er, kafé­er och ho­tell. Gi­li Air loc­kar fler back­pac­kers och Gi­li Me­no mark­nads­förs som den ro­man­tis­ka ön för ny­gif­ta på smek­må­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.