5x Ho­tell

RES Travel Magazine - - Grekland -

Un­na dig en natts rik­tigt god sömn. Är det nå­gon­stans du ska bo på lyx­ho­tell är det här: med pris­vär­da rum i coo­la bygg­na­der.

1. AU­TOR ROOMS

Är du de­sig­nin­tres­se­rad är det här stäl­let att bo på i Wars­za­wa. Pols­ka de­sign­ho­tel­let Au­tor Rooms är mer än ba­ra ett ho­tell – Au­tor Rooms är ett kon­cept där polsk kul­tur, konst och de­sign står i fo­kus. På ho­tel­let finns ba­ra fy­ra rum: rum 1410, rum 1968, rum 2020 och 1777. Al­la rum är olikt in­red­da – vill du ve­ta mer om var­je rum spa­na in hem­si­dan. Lwows­ka 17/7 au­tor­rooms.pl

2. BELLOTTO

Bellotto be­skrivs som ett li­tet bou­ti­que­ho­tell men det här är fak­tiskt ett pa­lats (även om det ba­ra finns 20 rum). Fem­stjär­ni­ga Bellotto hu­se­rar i en bygg­nad från 1600-ta­let och rum­men an­das ele­gans och lyx. Per­fek­ta va­let för ett ny­för­äls­kat par som vill till­bringa all tid på rum­met. Se­na­tors­ka 13/15 ho­tel­bel­lot­to.pl

3. HO­TEL SIXTYSIX

Bou­ti­que­ho­tell med bra lä­ge på Nowy Swiet. För­sök bo­ka rum 104 så får du en my­sig bal­kong med ut­sikt över ga­tans myl­ler på kö­pet. Du be­hö­ver då in­te läm­na rum­met för att upp­le­va Wars­za­was charm – det är ba­ra att öpp­na bal­kong­dör­ren. Nowy Swi­at 66 ho­telsix­ty­six.com

4. BRI­STOL

Wars­za­was väl­kän­da lyx­ho­tell. Grun­da­des av den be­röm­da pi­a­nis­ten och po­li­ti­kern Ig­na­cy Jan Pa­de­rewski 1901 och har se­dan dess hu­se­rat en rad ce­leb­ri­te­ter. Gu­dom­ligt lä­ge – lig­ger pre­cis bred­vid pre­si­dent­pa­lat­set med Gam­la stan pre­cis bred­vid. Kra­kowskie Pr­zed­mi­e­scie 42/44 ho­tel­bri­stol­warsaw.pl/en

5. H15

Hip­st­rigt bou­ti­que­ho­tell med bra lä­ge, tio mi­nu­ter från Cen­tral­sta­tio­nen. Re­na rum mo­dernt in­red­da i en hi­sto­risk bygg­nad från 1800-ta­let. Bygg­na­den över­lev­de tys­kar­nas bomb­ning­ar – vil­ket för­kla­ras av att hu­set fun­ge­ra­de som ett hög­kvar­ter för na­zist­par­ti­et un­der en viss tid (det ska ock­så tilläg­gas att bygg­na­den har hu­se­rat en sov­je­tisk am­bas­sad). Pre­cis ne­dan­för lig­ger po­pu­lä­ra Beirut och Kra­ken Rum Bar. Poz­nans­ka 15 h15bou­ti­que­a­part­ments.com Bellotto är ett av Wars­za­was pam­pi­gas­te ho­tell.

H15 – mo­dern in­te­ri­ör i en hi­sto­risk bygg­nad. Och dess­utom på en bra adress.

Rum 1777 på Autor Rooms går i skan­di­na­visk stil.

Bri­stol an­das klas­sisk lyx och här har du god chans att stö­ta på in­ter­na­tio­nel­la ce­leb­ri­te­ter i lob­byn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.