5x Re­stau­rang­er

RES Travel Magazine - - Grekland -

I Wars­za­wa äter du gott för en rim­lig peng och ut­bu­det av rik­tigt bra re­stau­rang­er är stort. Var­för man in­te pra­tar mer om Wars­za­wa som en gour­met­des­ti­na­tion är fak­tiskt en gå­ta.

1. ELIX­IR BY DOM WOD­KI

Vad sägs om en vod­kashot till ma­ten istäl­let för ett glas vin? Här kom­bi­ne­ras var­je rätt med en väl ut­vald vod­ka – och ef­ter ett be­sök här frå­gar man sig var­för in­te fler re­stau­rang­er anam­mar det lyc­ka­de kon­cep­tet. Var­je sä­song er­bjuds dess­utom en spe­ci­al­me­ny in­spi­re­rad av sä­song­ens rå­va­ror – Chef re­com­mends. I skri­van­de stund spar­ris. Spar­ris­glass nå­gon? Den sma­ka­de fak­tiskt rik­tigt bra. Ul. Wi­erz­bo­wa 9/11, Plac Te­a­tral­ny domwod­ki.pl/en

2. WARS­ZA­WA WSCHOD­NIA

Två re­stau­rang­er un­der sam­ma tak som bå­da drivs un­der den pols­ka stjärnkoc­kens Ma­teusz Gess­lers flag­ga. Po­pu­lärt kvälls­tid men har öp­pet 24/7. I ena re­stau­rang­en är det långa bar­bor­det en in­te­gre­rad del av kö­ket. Du kan sålun­da spa­na in koc­kar­na när de tilla­gar din rätt. In­led mål­ti­den med en fla­ki – en sop­pa gjord på ko­mage som sin ud­da in­gre­di­ens till trots sma­kar fan­tas­tiskt. Kö­ket er­bju­der an­nars en mix av det frans­ka och pols­ka kö­ket. So­ho Facto­ry ma­teuszgess­ler.com.pl

3. STOR CAFÉ

Po­len är ett kaf­fedric­kan­de land och ut­bu­det av kaf­fe­ba­rer och kafé­er är sålun­da stort. Ked­jor­na är många, fram­förallt Costa och Green Caf­fe Ne­ro finns i prin­cip varten­da ga­tu­hörn. Men det är till Stor Café du ska om du vill ha en rik­tigt bra kopp kaf­fe. Per­fekt skum­ma­de cappuc­ci­nos. Per­fek­ta cold­brews. Per­fekt brygg­kaf­fe. Ja, helt en­kelt – hit går du för en per­fekt kopp kaf­fe. Tam­ka 33

4. BIKECAFE.PL

Star­ta­de 2012 i den pols­ka sta­den Poz­nan och blev di­rekt en suc­cé. Nu ser man cyk­lar­na som ser­ve­rar finkaf­fe li­te över­allt run­tom i Wars­za­wa. bikecafe.pl

5. BIBENDA

Po­pu­lär re­stau­rang bland Wars­za­wa­bor­na. Ett stäl­le man går till bå­de för att ba­ra stil­la hung­ern en van­lig var­dag och för att fi­ra nå­got ex­tra. På Bibenda ser­ve­ras välsma­kan­de och kre­a­ti­va rät­ter. Istäl­let för po­ta­tis kan vi re­kom­men­de­ra att be­stäl­la in mo­röt­ter som till­be­hör till varm­rät­ten – så en­kelt och så gott. Ul. Nowo­grodz­ka 10 bibenda.pl

Glass med spar­ris­smak och en shot vod­ka på det? På Elix­ir by Dom Wod­ski ser­ve­ras en sä­songsin­spi­re­rad me­ny till­sam­mans med vod­kashots.

Skip­pa McDo­nalds. På Wars­za­wa Wschod­nia ser­ve­ras fin­mat dyg­net runt.

Bikecafe.pl, de kaf­fe­ser­ve­ran­de cyk­lar­na, ser du li­te över­allt i he­la sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.