5x Se & gö­ra

RES Travel Magazine - - Guide: Warzsawa -

Snör på dig skor­na. Wars­za­wa är en pro­me­nad­vän­lig stad du gär­na upp­täc­ker till fots.

1. PRAGA DISTRICT

För fem­ton år se­dan an­sågs Praga va­ra ett far­ligt om­rå­de men är i dag ett alltmer hippt om­rå­de som loc­kar många konst­nä­rer och kre­a­ti­va sjä­lar. För någ­ra år se­dan in­tro­du­ce­ras en tun­nel­ba­ne­lin­je hit vil­ket har bi­dra­git till att om­rå­det fått ett re­jält upp­sving. Graf­fitin är på si­na stäl­len spek­ta­ku­lär. Här spe­la­des för öv­rigt fil­men Pi­a­nis­ten in av Ro­man Po­lan­ski. Praga för­stör­des ald­rig som res­ten av Wars­za­wa un­der and­ra världs­kri­get när tys­kar­na bom­ba­de sta­den ef­tersom det var oc­ku­pe­rat av Sov­jet. Pas­sa på att be­sö­ka Praga mu­se­um när du än­då är här. Det här mu­se­et är li­tet men be­rät­tar om Pra­gas histo­ria och dess in­vå­na­re. 50/52 Tar­go­wa Stre­et mu­zeumpra­gi.pl

2. MU­SE­UM OF MO­DERN ART ON THE VISTU­LA RI­VER

En ny­öpp­nad tem­po­rär ut­ställ­nings­lo­kal för mo­dern konst in­till flo­den Vistu­la. Till­hör Mu­se­um of Mo­dern Art in Warsaw. Lig­ger pre­cis bred­vid uni­ver­si­tets­bib­li­o­te­ket. Vistu­la Ri­ver art­mu­se­um.pl

3. NEON MUZEUM

Ett coolt mu­se­um att be­sö­ka ef­tersom det är så unikt: mu­se­et är helt de­di­ke­rat till ne­on­skyl­tar och dess histo­ria i Po­len. Lig­ger i So­ho facto­ry – ett om­rå­de med många cowor­king­kon­tor. Öp­pet: ons­dag–sön­dag. Mins­ka 25, So­ho Facto­ry ne­on­mu­ze­um.org

4. PONITOWKA BE­ACH

Wars­za­was störs­ta strand in­till flo­den som är ett po­pu­lärt stäl­le som­mar­tid för all­mänt häng. Dock är det få som ba­dar – vatt­net är li­te väl brunt för att fres­ta för ett dopp. Här­i­från kan man ta flod­båt över till and­ra si­dan men dock får ba­ra tolv per­so­ner plats så kön för att ta båt över är of­ta rätt lång. Vill man går det att hy­ra en ka­jak här.

5. WARS­ZA­WAS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

Ett mås­te att be­sö­ka! På ta­ket har man näm­li­gen an­lagt en träd­gård och att stro­sa runt här är som att stro­sa runt i en sa­ga. Dob­ra 56/66

Ett styc­ke mo­dern konst ut­an­för Mu­se­um of Mo­dern Art on the Vistu­la ri­ver. Att ba­da är in­te att re­kom­men­de­ra på Po­i­tow­ka be­ach men fort­fa­ran­de är stran­den ett per­fekt stäl­le att avnju­ta en sol­ned­gång.

På uni­ver­si­tets­bib­li­o­te­kets tak bre­der en stor ur­ban träd­gård ut sig. Ett mås­te att be­sö­ka!

I Warszawa får be­grep­pet vägg­konst en helt ny in­ne­börd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.