5x Shop­ping

RES Travel Magazine - - Guide: Warzsawa -

Pac­ka lätt så du har plats att shop­pa! Wars­za­wa är näm­li­gen ett shop­ping­mec­ka med bra prislä­ge och många schyss­ta pols­ka mär­ken att upp­täc­ka.

1. THF KON­CEPT

150 kvadrat­me­ter cool kon­cept­bu­tik som säl­jer allt från två­lar av hav­re till klä­der från in­ter­na­tio­nel­la och pols­ka kläd­de­sig­ners, bland an­nat Wi­o­ly Ry, Kat Kryst och Di­li.Gent. Per­fek­ta bu­ti­ken om du ska gå på fest – köp bå­de par­ty­blå­san och pre­sen­ten till vär­den här. Szpi­tal­na 8 tf­h­bu­tik.pl

2. WARSAW SNEA­KER STO­RE

Al­la – män som kvin­nor – som är ute ef­ter ett par rik­tigt schyss­ta do­jjor bör be­ge sig hit. Stort ut­bud av coo­la och ovan­li­ga snea­kers. Själv­klart finns även Adi­das och Ni­ke re­pre­sen­te­ra­de i bu­ti­ken. Szpi­tal­na 4 fa­ce­book.com/ch­mi­el­na20

3. PIRATE CANDY

För al­la go­dis­råt­tor. Här är det själv­plock som gäl­ler från sto­ra pi­rat­skepps­lik­nan­de tun­nor. 12 pl per hek­to (cir­ka 30 kro­nor). Den som gil­lar cho­klad kom­mer dock att bli be­svi­ken – här är det segt och sött i fo­kus. Ch­mi­el­na 6 fa­ce­book.com/pi­ra­tecan­dys­hop

4. BY INSOMNIA

Polskt kläd­mär­ke som in­spi­re­rats av skan­di­na­visk de­sign. By Insomnia grun­da­des så sent som 2011 men är re­dan en ked­ja med bu­ti­ker över he­la Po­len (och runt om i Wars­za­wa). Här shop­par du snyg­ga­re va­ri­an­ter av hoodi­es och t-shirts. Finns på fle­ra adres­ser. En av af­fä­rer­na hit­tar du på: Ch­mi­el­na 8 by­insom­nia.com

5. ING­LOT

Ing­lot är ett polskt smink­mär­ke som har bli­vit upp­skat­tat i he­la värl­den för att er­bju­da bra kva­li­tet till rim­li­ga pri­ser. I Sve­ri­ge hit­tas ba­ra Ing­lot på Mall of Scan­di­na­via i Sol­na men i Po­len är Ing­lot­bu­ti­ker­na li­ka många som dess sto­ra ut­bud av ögon­skug­gor, ma­sca­ror, na­gel­lack, pu­der... Mär­ket finns även re­pre­sen­te­rat på flyg­plat­sen. Finns fle­ra bu­ti­ker men en av dem hit­tas på: 64 Nowy Swi­at ing­lotcos­me­tics.com

På Warsaw Snea­ker Sto­re finns snea­kers i al­la stor­le­kar och va­ri­an­ter.

THF Con­cept Sto­re är en my­sig bu­tik med bra ut­bud av de­sign­klä­der och di­ver­se de­sign­pry­lar.

Ing­lot är Po­lens po­pu­lä­ras­te smink­mär­ke med schyss­ta priser på allt från ögon­skug­gor till ma­sca­ror.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.