Helsing­fors

Att de­sig­nen hål­ler världs­klass vet väl al­la vid det här la­get. Men Helsing­fors har mer att bju­da på än så. Vi gjor­de re­san över Ös­ter­sjön och fann trend­rik­ti­ga ba­rer, välsma­kan­de mat – och ja, en hel del de­sign ock­så. Av bäs­ta mär­ke.

RES Travel Magazine - - Helsingfors - Text: DA­VID GRUDD

Re­stau­rang

HOLIDAY

Fisk och skal­djur står på menyn. För­stås – Holiday lig­ger ju vid vatt­net, när­ma­re be­stämt på den väst­ra si­dan av den lil­la ön Ska­tud­den. Ute­ser­ve­ring­en är po­pu­lär, så även ost­ro­nen på den här lyc­ka­de kom­bi­na­tio­nen av re­stau­rang och bar. Hög­ljutt, in­timt – och med ett bra ut­bud av gind­rin­kar. Ka­na­va­ran­ta (Ka­nal­ka­jen) 7 holiday-bar.fi

THE COCK

Avslapp­nat stäl­le vid Ka­sern­tor­get som bör­jar da­gen som lunch­hak och via mid­dags­ro­tis­se­rie se­dan blir till en po­pu­lär bar som hål­ler öp­pet till två­snå­ret. God stäm­ning och än­nu go­da­re mat. Så­väl kött som ve­ge­ta­riskt är bra val, men det är fram­för allt fisk­rät­ter­na som stic­ker ut på The Cock. Fa­bi­a­nin­ka­tu (Fa­bi­ans­ga­tan) 17 the­cock.fi

BRON­DA

Högt, högt i tak. Sto­ra, sto­ra föns­ter. Lju­set ström­mar in ge­nom Bron­das mat­sal och ut från kö­ket kom­mer bras­se­ri­klas­si­ker i mo­der­na tolk­ning­ar. Välj av­smak­nings­me­nyn, de­la på ett gäng rät­ter el­ler slå er ned i ba­ren in­till den gi­gan­tis­ka vinky­len. To­mi Björk och Mat­ti Wik­berg, som är män­nen bakom Bron­da, är kän­da från bland an­nat Fa­rang som öpp­na­des i Helsing­fors 2009 och som se­dan kom till Stock­holm. Ete­lä­es­pla­na­di (Söd­ra es­pla­na­den) 20 ra­vin­to­labron­da.fi

SKIF­FER

Var ser­ve­ras den bäs­ta piz­zan i Helsing­fors? På Skif­fer, me­nar vi och har ut­sök­ta Surf & Turf, med cho­ri­zo, kräf­tor och ko­ri­an­der, som stöd för på­stå­en­det. Tun­na bott­nar, sten­ugn och bra rå­va­ror är fram­gångsre­cep­tet för det­ta ut­märk­ta lun­chal­ter­na­tiv på Skill­nads­ga­tan. Erot­ta­jan­ka­tu (Skill­nads­ga­tan) 11 skif­fer.fi

Ho­tell

LIL­LA ROBERTS

Ett bou­ti­que­ho­tell i be­grep­pets rät­ta be­mär­kel­se. Art déco för he­la slan­ten är vad som gäl­ler i Lil­la Roberts tju­si­ga lob­by och sti­len sät­ter även sin prä­gel på övriga ut­rym­men i den ti­di­ga­re po­lis­sta­tio­nen. Smar­ta och snyg­ga rum och väl­be­sökt i så­väl bar som re­stau­rang. Dub­bel­rum från cir­ka 1 200 kro­nor nat­ten. Pi­e­ni Roo­ber­tin­ka­tu (Lil­la Ro­berts­ga­tan) 1-3 lil­laro­berts.com

HO­TEL ST. GE­OR­GE

Helsing­fors ny­as­te ho­tell har sla­git upp dör­rar­na vid Gam­la kyr­ko­par­ken, mitt i sta­dens hjär­ta. Öpp­ning­en var hett emot­sedd och det på go­da grun­der. Ca­ro­la Rytsö­lä, som fick för­tro­en­det att för­äd­la in­si­dan av den världs­be­röm­de ar­ki­tek­ten On­ni Tar­jan­nes 1800-tals­bygg­nad, har näm­li­gen sva­rat för ett syn­ner- li­gen gott ar­be­te. 153 mo­der­na rum och en fan­tas­tisk vin­ter­träd­gård ut­gör grun­den i det som kallats för en ny era i Helsing­fors ho­tell­histo­ria. Dub­bel­rum från cir­ka 1 900 kro­nor nat­ten. Yr­jön­ka­tu (Ge­orgs­ga­tan) 13 stge­or­ge­helsin­ki.com Shop­ping

PUNAVUORI

De­sign från Helsing­fors har ta­git värl­den med storm och i stads­de­len Punavuori, Röd­ber­gen, lig­ger kvar­te­ret som går un­der nam­net De­sign District Helsin­ki. Här, på bland an­nat Röd­bergs­ga­tan, lig­ger de­sign­bu­ti­ker­na på rad och giv­na be­söks­mål för sta­dens shop­ping­tu­ris­ter. Här lig­ger ock­så någ­ra av sta­dens tren­di­gas­te kafé­er, där­ibland Instagram­fa­vo­ri­ten He­alt­hin­ki och Ju­u­ri vars färgspra­kan­de ”su­per­mat” ly­ser upp so­ci­a­la me­di­er un­der fru­kost­tid. Pu­navu­oren­ka­tu (Röd­bergs­ga­tan) de­sign­district.fi Dryck

BIER-BIER

Jo­an­na Laa­jisto till­hör Helsing­fors mest an­li­ta­de de­sig­ners och in­till par­ken Tre­kan­ten har hon gått loss i ba­ren Bier-Bier. El­ler gått loss – spar­samt ut­smyc­ka­de Bier-Bier går mest i mörkt trä och pe­tro­le­um­blått och fram­kal­lar den där ro­bus­ta at­mo­sfä­ren som läm­par sig så väl när man ska ta sig an stans bre­das­te öl­ut­bud. Här hit­tar du öl från al­la tänk­ba­ra håll och kan­ter – och i al­la möj­li­ga sti­lar. Be om en provsmak­nings­bric­ka och välj fem sor­ter du ald­rig tes­tat för­ut. Erot­ta­jan­ka­tu (Skill­nads­ga­tan) 13 bier-bier.fi

TRILLBY AND CHAD­WICK

Även Fin­land ha­de sin för­buds­tid – nå­got som spea­ke­a­sy­ba­ren Trillby & Chad­wick ta­git fas­ta på med sin tolk­ning av 1920-ta­lets Helsing­fors. Nam­net är häm­tat från en fik­tiv de­tek­tiv­by­rå och just de­tek­tiv­ar­be­te be­hövs för att hit­ta in till det hem­li­ga stäl­let på Ka­ta­ri­i­nan­ka­tu. Nå­gon skylt finns för­stås in­te, i stäl­let gäl­ler det att hit­ta rätt trap­pa och rätt dörr där du se­dan an­non­se­rar din an­komst via en tids­ty­pisk te­le­fon och för­hopp­nings­vis får nå­di­ga nic­ken. Inga te­le­fo­ne­ran­de, ing­et fo­to­gra­fe­ran­de – där­e­mot stans bäs­ta drin­kar. Ka­ta­ri­i­nan­ka­tu (Ka­ta­ri­na­ga­tan) trill­bychad­wick.fi Se & Gö­ra

LÖYLY

Ett Helsing­fors­be­sök är na­tur­ligt­vis in­te full­bor­dat ut­an ett rik­tigt ba­stu­bad. Al­ter­na­ti­ven är många, men Löyly vid Ärt­hol­mens strand är vår fa­vo­rit. In­no­va­tiv de­sign, tre ry­kan­de rum, möj­lig­het till ett dopp i ha­vet och så en re­jält till­ta­gen ute­ser­ve­ring med plats för siså­där 600 per­so­ner. Bäst i stan och där­med basta. Her­ne­saa­ren­ran­ta (Ärt­holms­stran­den) 4 loyly­helsin­ki.fi

Brö­der­na Björk och Mat­ti har ska­pat en omått­ligt po­pu­lär mö­tes­plats på Bron­da.

Fin­piz­za på Skif­fer.

De­sign och mat i fin sym­bi­os på Ju­u­ri.

De­sign District har många skö­na re­stau­rang­er. Ju­u­ri är en av dem.

Finsk de­sign hit­tar du al­la helst på Pu­navu­oren­ka­tu. Se fler­tips i vår re­segui­de till Helsing­fors på RES. se

Ta en finsk ba­stu med bäs­ta ut­sik­ten på Löyly.

Shop­pa lo­kal de­sign i De­sign District.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.