En hyll­ning till det klas­sis­ka lyx­ho­tel­let

RES Travel Magazine - - Hotellexperten -

MAN VET ATT man kom­mit rätt när nå­gon sit­ter och spe­lar har­pa i mat­sa­len. Om man dess­utom er­bjuds tre oli­ka sor­ters ryskt bub­bel till fru­kost och blir pla­ce­rad av en stram ky­pa­re med en pan­na som Fran­kenste­in vid en in­om­hus­fon­tän un­der ett gi­gan­tiskt glas­tak 20 me­ter upp i luf­ten så är chan­sen stor att man be­fin­ner sig på Ho­tell Metro­pol i Moskva. Här äter man fru­kost som en tsar hur glå­mig man än kän­ner sig ef­ter går­da­gens or­gi­er i vod­ka och rysk ka­vi­ar. Ho­tel Metro­pol är ett av de mest klas­sis­ka av al­la klas­sis­ka ho­tell. I en tid när ho­tell an­ting­en är hårt kon­cep­tu­a­li­se­ra­de bou­ti­que­bo­en­den el­ler stan­dar­di­se­ra­de rum un­der nå­got glo­balt va­ru­mär­ke som till­hör enor­ma ho­tell­konglo­me­rat så fram­står de klas­sis­ka ho­tel­len som den op­ti­ma­la ho­tellupp­le­vel­sen. Inga ho­tell kan ska­pa käns­la av att rö­ra sig i bå­de tid och rum som de bäs­ta ho­tel­len som bygg­des de­cen­ni­er­na kring för­ra se­kel­skif­tet, ho­tell som Ritz i Pa­ris, Sa­voy i Lon­don och Metro­pol i Moskva. Un­der den­na tid stod ho­tel­len för nå­got ban­bry­tan­de rent tek­niskt och er­bjöd mo­der­ni­te­ter som van­ligt folk knappt viss­te ex­i­ste­ra­de och än mind­re kun­de tän­ka sig som de själv­klar­he­ter de är i da­gens hem.

Näst kung­li­ga re­si­dens så var ho­tel­len de plat­ser där ar­ki­tek­tu­ren och tek­ni­ken bröt ny mark, helt en­kelt där­för att ett ho­tell i världs­klass var det yp­pers­ta skryt­byg­get för sta­dens ri­kas­te män. Att äga det tju­si­gas­te ho­tel­let i stan var det bäs­ta sät­tet för nå­gon myc­ket för­mögen att om­sät­ta si­na peng­ar i gla­mour, möj­lig­he­ten att få frot­te­ras med då­ti­dens kung­lig­he­ter och in­ter­na­tio­nel­la ce­leb­ri­te­ter. Och skul­le man va­ra bäst så var man tvung­en att er­bju­da ny­mo­dig­he­ter som elekt­ri­ci­tet och per­son­li­ga bad­rum med rin­nan­de vat­ten och, hör och häp­na, egen to­a­lett med ett av­lopp­sy­stem som gjor­de att ski­ten för­svann helt av sig själv in i vind­lan­de gång­ar ge­nom ho­tel­lets vå­ning­ar och väg­gar. Så­da­na ex­ces­ser skul­le för­stås ra­mas in i mar­mor och guld, och rum­men in­re­das med de all­ra fi­nas­te snic­ke­ri­er, mat­tor, konst och möb­ler. Även om det i dag knap­past är nå­gon över­rask­ning att vatt­net stri­lar när man vri­der på kra­nen så lyc­kas de här ho­tel­len fort­fa­ran­de för­med­la käns­lan av nå­got obe­skriv­ligt ex­klu­sivt ba­ra ge­nom sin blot­ta at­mo­sfär. Man sträc­ker omed­ve­tet li­te ex­tra på sig när man kli­ver in i lob­byn på ett klas­siskt ho­tell. Man vet ock­så att man här får den ab­so­lut yp­pers­ta ser­vicen på det sätt som den sett ut de se­nas­te hund­ra åren. Det är inga pop­pi­ga hip­s­ters som står och skic­kar ut ipa i lob­by­ba­ren på ett stäl­le som Metro­pol. Här är det all­var­li­ga män som med pi­a­no­fing­rar och kon­trol­le­ra­de rö­rel­ser blan­dar ihop nå­gon av de hund­ra­ta­let drin­kar de se­dan länge har me­mo­re­ra­de i rygg­ra­den. Här har al­la från Bert­hold Brecht till Ig­gy Pop chec­kat in och det går ett en­vist ryk­te om att Ed­ward Snow­den kan skym­tas i kor­ri­do­rer­na. Men på ett ho­tell av den här ka­li­bern ta­lar man själv­klart in­te om de even­tu­el­la världs­kän­di­sar, agen­ter, vis­sel­blå­sa­re el­ler skan­da­ler som rör sig in­nan­för väg­gar­na. Lyx är ett tyst språk.

I den sto­ra mat­sa­len på Metro­pol har så­väl världs­stjär­nor som sov­je­tis­ka höj­da­re hål­lit hov. Här ser­ve­ras i dag furst­li­ga fru­kostar. För rik­ti­ga gour­met­mid­da­gar hy­ser ho­tel­let ock­så en av Moskvas bäs­ta re­stau­rang­er Sav­va, un­der led­ning av stjärnkoc­ken...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.