Re­seskry­tet – här är topp­lis­tan

RES Travel Magazine - - Transit Just Nu… -

ATT SKRY­TA OM si­na re­sor är in­te en fö­re­te­el­se som lär för­svin­na från vå­ra so­ci­a­la me­di­er. Tvärtom. Att upp­da­te­ra si­na vän­ner om den (till­sy­nes) lyc­ka­de se­mestern är ett av de van­li­gas­te in­läg­gen på Fa­ce­book och Instagram. Nu har Ho­tels.com ta­git fram ett nytt verk­tyg för att ana­ly­se­ra vad vi skry­ter mest om.

Att skry­ta på so­ci­a­la me­di­er har bli­vit nor­men – om du in­te får so­ci­a­la ku­dos när du gör nå­got är det som att det ald­rig hänt. I och med att re­se­in­lägg är så van­li­ga på so­ci­a­la me­di­er kol­lar svens­kar upp vad and­ra skry­ter om, och var­i­från de gör det, för att få tips in­för näs­ta re­sa, sä­ger Isa­bel­le Pin­son på Ho­tels.com.

– Över fem mil­jo­ner skryt på so­ci­a­la me­di­er har ana­ly­se­rats med hjälp av den se­nas­te tek­no­lo­gin in­om ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens (AI). Ana­ly­sen vi­sar att re­se­nä­rer­na är kul­tur­in­tres­se­ra­de och gil­lar att gå på mu­se­er (300 000 skryt), att vis­tas i char­mi­ga gam­la stä­der (170 000 skryt) och att lig­ga i so­len (130 000 skryt), men de be­sö­ker ock­så flytande re­stau­rang­er, ero­tis­ka mu­se­er och natt­mark­na­der. I Stock­holm är Gam­la stan, Va­samu­se­et och Grö­na Lund det van­li­gas­te skry­tet.

– Den­na ana­lys av #Tra­velB­rag vi­sar hur li­ka re­se­nä­rer är. Va­re sig det gäl­ler cock­tails på ett tak i Bang­kok, ett be­sök i Lon­dons Cam­den Town el­ler maf­fi­amu­se­et i Las Ve­gas är so­ci­alt skryt en vik­tig del av upp­le­vel­sen, sä­ger Isa­bel­le Pin­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.