Den spon­ta­na re­san bör va­ra väl­pla­ne­rad

RES Travel Magazine - - Medarbetare Och Ledare -

Vi har hutt­rat, hal­kat och häc­kat in­om­hus i många långa må­na­der nu. In­te und­ra på att vi är glå­mi­ga, håg­lö­sa och törs­tar ef­ter att vå­ren ska väc­ka liv i oss. Och om in­te vär­men vill kom­ma till oss finns det ba­ra en sak att gö­ra och det är att or­di­ne­ra sig själv en week­en­dre­sa sö­derut på studs. Li­te spon­tant så där.

Så där! Nu har du sol på nä­san och ute­ser­ve­ring slunch säk­rad. Nu till de vik­ti­ga de­tal­jer­na och fin­li­ret – re­se­ar­chen. Du hål­ler ju up­pen­bar­li­gen den här tid­ning­en i din hand, så du är onek­li­gen en per­son som är in­tres­se­rad av att få till den där week­en­dre­san på bäs­ta sätt. Han­den på hjär­tat – vi har väl al­la nå­gon gång fam­lat runt på tu­rist­strå­ken ut­an nå­gon plan, ätit själ­lös mat som la­gats av en kock som ha­tar sitt jobb, be­ta­lat för myc­ket för ett me­di­o­kert glas vin på en ute­ser­ve­ring där vi arm­bå­gats med and­ra tu­ris­ter men in­te en en­da lo­kal­bo och stil­la und­rat var­för man slö­sar bort si­na dyr­ba­ra se­mes­ter tim­mar på det här sjap­pet? Om sva­ret är nej är det ba­ra att gra­tu­le­ra, det är smart att ha en plan och en nä­ve väl un­der­bygg­da tips från nå­gon man li­tar på och vars smak man kän­ner över­ens­stäm­mer med ens egen. Yes! Du gis­sar rätt, det är här vi slår oss för brös­tet och ro­par att det är vi som är din hov­le­ve­ran­tör. För med för myc­ket spon­ta­ni­tet kan det som be­kant gå il­la.

Det mi­nu­ti­ö­sa re­se­ar­chan­det kan dock gå över styr, det ska er­kän­nas. I hös­tas be­fann sig min lil­la fa­milj på ett slags släkt­re­sa som av­slu­ta­des i Bar­ce­lo­na. Jag och min bonus­bror (som är kock och så­le­des myc­ket mat­in­tres­se­rad) jäm­för­de lis­tor med tips och för­slag på spän­nan­de re­stau­rang­er för lunch och mid­dag för att läg­ga en so­lid plan och må­hän­da en bords­bok­ning el­ler två för vår vis­tel­se i sta­den. Vil­jor­na var många, pre­fe­ren­ser­na oli­ka och dis­kus­sio­nen blev lång­dra­gen. Till slut ut­bris­ter min man:

– Mås­te vi verk­li­gen be­stäm­ma i för­väg var vi ska äta? Kan vi in­te ba­ra va­ra li­te skö­na och spon­ta­na och gå in på vad som helst som ser trev­ligt ut? Jag och bror­san tap­pa­de ha­kan. – Ab­so­lut in­te! Är du från vet­tet? Då kan det ju gå pre­cis hur som helst! Och det har man ju in­te råd med när week­en­dre­san ab­so­lut mås­te bli lyc­kad och vi re­se­nä­rer så lyck­li­ga att vi kan nju­ta av de fi­na min­ne­na näs­ta gång vi sit­ter hem­ma på kam­ma­ren och fry­ser. Vi är ju än­då svens­kar – la­gom spon­ta­ni­tet är bäst.

Kaj­sa Beausang Chefre­dak­tör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.