5x Ho­tell

RES Travel Magazine - - GUIDE: FRANSKA RIVIERAN -

1. HO­TEL JOSSE

Myc­ket fräscht och fint ho­tell med lju­sa rum all­de­les vid stran­den. Trev­lig per­so­nal och pro­me­na­dav­stånd till gam­la An­ti­bes med al­la kafé­er, re­stau­rang­er, Pi­cassomu­se­et och båt­ham­nen. Un­der­bar fru­kost med hög kva­li­tét på allt, li­ten träd­gård med loung­e­sto­lar och gra­tis wi­fi.

8 Bou­le­vard Ja­mes Wyl­lie, An­ti­bes ho­tel-josse.com

2. HO­TEL BELLES RIVES JUAN-LES-PINS

Här bod­de Fran­cis och Zel­da Scott Fitz­ge­rald, det trend­sät­tan­de pa­ret som loc­ka­de ri­ka ame­ri­ka­ner till na­tur­skö­na Cap d´An­ti­bes. Nu är det ett fem­stjär­nigt ho­tell i Art De­co­stil som drivs av mor och son, Ma­ri­an­ne och An­to­i­ne Chau­vin. Öp­pet el­va må­na­der om året med egen be­ach club, un­der­bar lunch­ter­rass och gast­ro­no­misk mat­sal. Sam­ma äga­re har ock­så när­be­läg­na Ho­tel Ju­a­na.

33 Bou­le­vard Edou­ard Bau­do­in, Juan-les-Pins bel­les­ri­ves.com

3. LES ROCHES ROU­GES

Med sin coo­la 1950­tals in­red­ning loc­kar det­ta ho­tell, be­lä­get di­rekt vid ha­vet med strå­lan­de ut­sikt över ”guld­ön”, l´Ile d´Or. Ef­ter en fru­kost un­der pa­ra­soll på ter­ras­sen kan man bätt­ra på brän­nan på det his­nan­de soldäc­ket och sval­ka sig i en havs­pool. Det finns en kvälls­re­stau­rang men vill man ha mer att väl­ja på är det cir­ka tio mi­nu­ter med taxi till fler stäl­len.

90 Bou­le­vard de la 36e Di­vi­sion du Tex­as, Saint-Rap­haël ho­tel­les­roches­rou­ges.com

4. HO­TEL LE PROVENCAL

Ett myc­ket om­tyckt tre­stjär­nigt ho­tell på halvön Gi­ens, cir­ka 15 mi­nu­ters väg från sta­den Hyè­res. Ho­tel­let har egen ten­nisba­na samt havs­pool, re­stau­rang, bar och bras­se­rie med pa­no­ra­ma­vy. Bra som bas om man vill ta bå­ten och upp­täc­ka Por­que­rol­les­öar­na i när­he­ten.

113 Pla­ce Saint Pi­er­re, Hyè­res pro­ven­cal­ho­tel.com

5. HO­TEL MONSIGNY

Po­pu­lärt mel­lan­klass­ho­tell med bra lä­ge nä­ra sta­tio­nen och trev­li­ga rum. Ut­an­för på­går den lo­ka­la grön­saks­mark­na­den dag­tid och spår­vag­nen pling­ar glatt. Stor ute­ser­ve­ring med re­stau­rang och en väl­be­sökt bar med jacuz­zi på ta­ket. Det finns ock­så ett enkla­re sys­ter­ho­tell om hör­net som är helt okej för över­natt­ning – Com­té de Nice.

17 Avenue Malaus­se­na, Nice ho­tel­mon­sig­ny­nice.com

FO­TO: LESROCHESROUGES.COM

Välj mel­lan havss­dopp el­ler pool­bad på Les Roches Rou­ges.

På be­kvämt gångav­stånd från tåg­sta­tio­nen i Nice lig­ger Hô­tel Monsigny, ett fräscht mel­lan­klass­ho­tell.

I den un­der­skö­na na­tu­ren på Por­que­rol­ler­na, där fil­men Det sto­ra Blå del­vis är in­spe­lad, lig­ger ho­tel­let Le Provencal.

Med fres­tan­de drink­me­ny och ut­sikt över he­la Nice är tak­ter­rass­ba­ren på Ho­tel Monsigny ett gi­vet val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.