5x Re­stau­rang

RES Travel Magazine - - GUIDE: FRANSKA RIVIERAN -

1. LE TU­BE

I chic in­du­stri­stil – aty­pisk för an­nars så glitt­ri­ga Can­nes – lig­ger Le Tu­be i ett fö­re det­ta ga­rage. Kötträt­ter, sä­songsingre­di­en­ser och en myc­ket väl­för­sedd vin­lis­ta är ut­mär­kan­de för den­na tren­di­ga re­stau­rang. De­ras Menu du Mar­che är det mest pris­vär­da al­ter­na­ti­vet med för­rätt, varm­rätt och ef­ter­rätt för cir­ka 32 Eu­ro.

10 Rue Flo­ri­an, Can­nes le-tu­be.com/me­nus-tu­be

2. PARK 45

Le Grand lig­ger i Grand Ho­tel och är en re­stau­rang med hö­ga ku­li­na­ris­ka am­bi­tio­ner. Bakom spi­sen står den hyl­la­de koc­ken Christop­he Poard som ploc­kat hem en Miche­lin­stjär­na åt sin ar­bets­gi­va­re. Ho­tel­lets bygg­nad är ing­en skön­het i sig, men re­stau­rang­en lig­ger på ter­ras­sen i bot­ten­plan med ut­sikt över träd­går­den, strand­pro­me­na­den och ha­vet, så låt det in­te in­flu­e­ra ditt val. En fa­vo­rit bland fin­sma­ka­re.

Le Grand Ho­tel, 45 La Cro­i­set­te, Can­nes grand-ho­tel-can­nes.com

3. LA MÔME

Med stor ute­plats i en my­sig åter­vänds­gränd ser­ve­rar La Môme me­del­havs­mat med frans­ka och ita­li­ens­ka in­flu­en­ser, även ve­ge­ta­riskt. Bakom det snyggt de­sig­na­de stäl­let står Cos­tes­grup­pen, med bland an­nat Ho­tel Cos­tes i Pa­ris. Re­kom­men­de­ras av Can­nes­bor­na själ­va när man vill äta en fi­na­re mid­dag.

6 Rue Flo­ri­an, Can­nes la­mo­mecan­nes.com

4. CAFÉ DE TURIN

En in­sti­tu­tion. Frå­ga vil­ken Ni­ce­bo som helst och hen kom­mer att sä­ga att det är här man ska kö­pa si­na ost­ron. Re­stau­rang­en ser­ve­rar al­la möj­li­ga ty­per av skal­djur, men det är ost­ro­nen som är kron­ju­ve­len. Lo­ka­len är char­migt tra­di­tio­nell, hem­si­dan är en­bart på frans­ka och här fjan­tar man in­te till det för att loc­ka tu­ris­ter. Det be­hö­ver man in­te, man har ju al­la stam­mi­sar man be­hö­ver bland lo­kal­be­folk­ning­en.

5 Pla­ce Gari­bal­di, Nice ca­fe­de­turin.fr

5. LE LOUIS XV

Året var 1987 och furst Rai­ner III av Mo­naco och det stat­li­ga tjäns­te­fö­re­ta­get SBM an­såg att det var hög tid att Mo­naco sat­te sitt av­tryck på värl­dens re­stau­rang­kar­ta. De upp­ma­na­de stjärnkoc­ken Alain Ducas­se att ska­pa en re­stau­rang som skul­le be­lö­nas med tre Miche­lin­stjär­nor inom de förs­ta 48 må­na­der­na. Alain an­tog ut­ma­ning­en och lyc­ka­des få si­na tre ef­ter­trak­ta­de stjär­nor ef­ter ba­ra 33 må­na­der. Många mat­kri­ti­ker an­ser att det­ta är värl­dens bäs­ta re­stau­rang. Ho­tel De Pa­ris, Pla­ce du Ca­si­no, Mo­naco mon­tecar­losbm.com

För den som trött­nat på allt glit­ter i Can­nes er­bju­der Le Tu­be om­väx­ling med sin in­du­stri­stil.

Man äter gärna si­na ostro på Café de Turin i Nice om man är en äk­ta kän­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.