MAT & DRYCK

RES Travel Magazine - - PARIS JUST NU… -

Här­lig hy­brid EP7

Kublik­nan­de kul­turkafé be­lä­get mitt fram­för na­tio­nal­bib­li­o­te­ket som li­var upp det an­nars gans­ka trå­ki­ga bo­stads- och af­färs­om­rå­det i Pa­ris 13:e ar­ron­dis­se­ment. Fa­sa­den be­står av di­gi­ta­la skär­mar som bil­dar ett in­ter­ak­tivt konst­gal­le­ri och de tre vå­ning­ar­na rym­mer bå­de re­stau­rang, ut­ställ­nings­lo­kal och dans­golv. Pro­gram­met är fullspäc­kat med yo­ga och dj-sets i den­na här­li­ga hy­brid.

133 Avenue de Fran­ce ep7.pa­ris

Gam­malt mö­ter nytt BOUIL­LON

Bouil­lon var nam­net på en po­pu­lär re­stau­rang­typ un­der 1860-ta­let som ser­ve­ra­de osål­da bi­tar från slak­te­ri­et kok­ta i bul­jong för en bil­lig slant. Mous­sié­fa­mil­jen som re­dan äger fle­ra ho­tell, re­stau­rang­er och ba­rer i de tren­di­ga­re de­lar­na av Pa­ris, har gett nytt liv åt en gam­mal tra­di­tion. Knip en plats på ter­ras­sen om väd­ret tillå­ter och hugg in i spe­ci­a­li­te­ter från det frans­ka kö­ket.

22 Bou­le­vard de Cli­chy bouil­lon­pi­gal­le.com

Mat för väl­må­en­det THE CU­RE

Lunch­stäl­le med nio oli­ka me­ny­er ut­for­ma­de av en kock till­sam­mans med en nä­rings­spe­ci­a­list som bland an­nat lär bo­ta ut­matt­ning, för­bätt­ra min­net, få dig i form och lug­na sin­net. The Cu­re de­lar tro med äld­re me­di­cin och Mood food-rö­rel­sen om att det går att bo­ta åkom­mor och äta sig frisk ge­nom en god kost. Öp­pet mån­dag-fre­dag, från 12.00 till 15.00.

34 Rue Not­re Da­me de Lo­ret­te thecu­re-re­stau­rant.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.