SHOPPING

RES Travel Magazine - - LONDON -

Dröm­bu­tik för de­ni­mäls­ka­ren CLUTCH CAFÉ

Clutch Café är del­vis ett kafé, men främst en un­der­bar de­nim­bu­tik som säl­jer allt man kan tän­kas vil­ja ha när det gäl­ler ja­pans­ka jeans och jac­kor i sel­vage de­nim. Här finns även and­ra klä­der från ja­pans­ka mär­ken, samt myc­ket ac­ces­so­a­rer, tid­ning­ar och böc­ker om de­nim. Och så kafé­et då, som gör gott kaf­fe. Ett rik­tigt trev­ligt stäl­le som det ab­so­lut är värt att be­sö­ka när man är i cent­rum, sär­skilt om man är jean­säls­ka­re. Clutch lig­ger i fi­na Fitzro­via.

80 Gre­at Port­land Stre­et, Fitzro­via clutch-ca­fe.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.