Gör Skär­holmstor­gets fon­tän till plask­damm.

OJÄMNT FÖRDELAT. S-lis­ta på 15 nya tänk­ba­ra plat­ser

SkärholmenDirekt - - SIDAN 1 - Hen­rik Lindstedt 076-200 92 98 hen­rik.lindstedt@di­rekt­press.se

Det är en av de fon­tä­ner där det spon­tan­ba­das i dags­lä­get.

Stock­holms stad har i dag 53 plask­dam­mar. Den siff­ran vill So­ci­al­de­mo­kra­ter­na gö­ra stör­re och fö­re­slår där­för en kart­lägg­ning av nya tänk­ba­ra plat­ser.

Trots att det finns 53 plask­dam­mar i Stock­holms stad är det in­te al­la som har nä­ra till en.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Stock­holms stad har ställt sam­man en lis­ta på 15 plat­ser där nya plask­dam­mar kan an­läg­gas el­ler ut­veck­las från be­fint­li­ga an­lägg­ning­ar. En av plat­ser­na som pe­kas ut är Skär­holmstor­get. Där är tan­ken att man kan gö­ra om fon­tä­nen.

– Det är en av de fon­tä­ner där det spon­tan­ba­das i dags­lä­get. Det kan fin­nas ar­gu­ment emot, men vi bor­de se­ri­öst prö­va det, sä­ger Emi­lia Bjuggren (S), op­po­si­tions­bor­gar­råd i Stock­holm.

”Gans­ka stor sprid­ning”

Vis­sa om­rå­den har säm­re till­gång till plask­dam­mar än and­ra. Ett så­dant är Hässelby/Vällingby som en­dast har två plask­dam­mar in­om stads­de­lens grän­ser. Det kan jäm­fö­ras med Bromma som har sju.

– Det är en gans­ka stor sprid­ning. Där­för pe­kar vi ut fler plat­ser i till ex­em­pel Hässelby/Vällingby än i and­ra de­lar av sta­den.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas lis­ta be­står av plat­ser som par­ti­et tyc­ker att sta­den ska tit­ta när­ma­re på i en cen­tral kart­lägg­ning. Vis­sa är helt nya plat­ser, and­ra är fon­tä­ner som kan ut­veck­las till plask­dam­mar.

Idrotts­bor­gar­rå­det Ka­rin Ernlund (C) vill ock­så gär­na se fler plask­dam­mar i Stock­holm och hon in­stäm­mer i att vis­sa om­rå­den har det säm­re för­spänt än and­ra. Men till skill­nad från Emi­lia Bjuggren tyc­ker hon in­te att det be­hövs en kart­lägg­ning från sta­den centralt.

– In­ven­te­ring­en och kart­lägg­ning­en sker kon­ti­nu­er­ligt i al­la stads­de­lar. För någ­ra år se­dan tit­ta­de man till ex­em­pel på Kro­no­bergspar­ken, men lan­da­de i att man då skul­le va­ra tvung­na att ta bort nå­got an­nat. Även i Vasa­par­ken lan­da­de man i en an­nan lös­ning.

”Mins­ka­de bud­ge­tar”

Men Emi­lia Bjuggren tror in­te att det blir någ­ra plask­dam­mar bygg­da om in­te sta­den stöt­tar stads­de­lar­na med en fe­ta­re plån­bok.

– Ty­värr har vi en si­tu­a­tion där många stads­de­lar har fått kraf­tigt mins­ka­de bud­ge­tar. Då är det in­te all­tid lätt att pri­o­ri­te­ra plask­dam­mar, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.