En lätt knuff hal­ve­ra­de an­ta­let fim­par

SkärholmenDirekt - - NYHETER · SKÄRHOLMEN -

SKÄRHOLMEN. Med små me­del lyc­ka­des Håll Sve­ri­ge Rent och JTI ti­di­ga­re i som­mar hal­ve­ra an­ta­let fim­par på mar­ken på Skär­holmstor­get och busstor­get. För att få rö­kar­na att fim­pa rätt sat­te de bland an­nat klis­ter­mär­ken och de­ka­ler på mar­ken och de­la­de ut in­for­ma­tions­ma­te­ri­al. Di­rek­ten-an­slut­na bu­ti­ker de­la­de dess­utom ut por­tab­la ask­kop­par som de som köp­te ci­ga­ret­ter kun­de ha i fic­kan.

– Vi såg ett väl­digt po­si­tivt re­sul­tat och tan­ken är att ta lär­dom, ju­ste­ra ma­te­ri­a­let och till näs­ta år spri­das bå­de i Stock­holm och över Sve­ri­ge. Såklart hop­pas vi att även fort­sät­ta i Skärholmen, sä­ger Se­basti­an Holmström på Håll Sve­ri­ge Rent.

Det är de­fi­ni­tivt in­te över än.

Stat­s­e­pi­de­mi­o­log An­ders Teg­nell på press­träf­fen i tis­dags den 4 au­gusti om co­ro­nalä­get i Sve­ri­ge.

FO­TO: ANDRE­AS FRÖSSBERG

PUFFNING. Håll Sve­ri­ge Rent och JTI vil­le med pro­jek­tet gö­ra det lät­ta­re för rö­ka­re att gö­ra rätt, så kal­lad ”puffning”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.