Skjut­ning­ar i Stock­holm ja­nu­a­ri–ju­ni

SkärholmenDirekt - - NYHETER · SKÄRHOLMEN - Alex­an­der.kuro­nen@di­rekt­press.se

En or­sak är, me­nar Ry­ing, att an­ta­let grup­pe­ring­ar har ökat. På 1990-ta­let hand­la­de det främst om mck­lub­bar som Hells Ang­els, med tyd­li­ga re­gel­verk för hur man går med i el­ler läm­nar or­ga­ni­sa­tio­nen. De kri­mi­nel­la grup­pe­ring­ar­na har dock på se­na­re år bli­vit fler, sam­ti­digt som reg­ler­na

Alex­an­der Kuro­nen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.