Be­hö­ver du stöd?

SkärholmenDirekt - - NYHETER · SKÄRHOLMEN -

● Bot­kyr­ka kom­mun har två stöd­te­le­fo­ner. För barn och unga: 020-50 40 22. För vux­na: 08-530 623 60.

● I vec­kan har flic­kans sko­la Fre­i­net­sko­lan Kas­tan­jen haft öp­pet med per­so­nal på plats, för att ta emot ele­ver. Det ar­be­tet kom­mer fort­sät­ta fram­ö­ver, med­de­lar rek­torn.

● För stöd och frå­gor till sko­lan: Skolskö­ters­ka An­ja Opel har te­le­fon 08-425 049 95 och rek­tor Ma­ria Nord­he­den Gard 08-425 049 70 el­ler mejl ma­ria.nord­he­deng­ard@kas­tan­jen.nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.