Sop­hämt­ning kan bli dy­ra­re

Kost­na­der­na för av­falls­han­te­ring har gått upp den se­nas­te ti­den. Det gör att stock­hol­ma­re från och med näs­ta år kan få be­ta­la mer för att få si­na hus­hålls­so­por häm­ta­de.

SkärholmenDirekt - - NYHETER · SKÄRHOLMEN - Victor Malmcro­na

Vi har stör­re krav på att oss att åter­bru­ka av­fal­let.

Det gånga året har Stock­holm vat­ten och av­fall, som an­sva­rar för sta­dens sop­han­te­ring, sett en ökad kost­nad för sin han­te­ring av av­fall. Det har kom­bi­ne­rats med att co­ro­na­vi­ru­set tving­at många re­stau­rang­er att sä­ga upp sin sop­hämt­ning, vil­ket har lett till ett in­komst­tapp.

– Tit­tar man bak­åt så tar vi ock­så ett stör­re an­svar för bå­de mil­jö och ar­bets­mil­jö idag, och vi job­bar mer håll­bart. Vi har stör­re krav på att oss att åter­bru­ka av­fal­let, sor­te­ra mer och åter­cir­ku­le­ra, sä­ger Alex­an­dra Fle­etwood, press­an­sva­rig på Stock­holm vat­ten och av­fall.

Nyss pre­sen­te­ra­de re­ge­ring­en även ett för­slag som in­ne­bär att kom­mu­ner­na tar över an­sva­ret för in­sam­ling och be­hand­ling av re­tur­pap­per.

Allt det här gör att tax­an för av­falls­han­te­ring fö­reslås hö­jas. Den ge­ne­rel­la höj­ning­en som fö­reslås lig­ger på 18 pro­cent, med en höjning på un­ge­fär 10 pro­cent för en- och två­fa­miljs­hus.

– Höj­ning­en läg­ger oss på en ni­vå som är i pa­ri­tet med jäm­för­ba­ra kom­mu­ner i Stock­holms­om­rå­det. Pri­ser­na sätts ef­ter vad det kos­tar att ta sam­la in och om­hän­der­ta av­fal­let, och det kos­tar mer att ta ett stör­re mil­jö­an­svar, sä­ger Alex­an­dra Fle­etwood.

För­sla­get god­kän­des av av­falls­nämn­den i bör­jan av som­ma­ren. Ären­det vän­tas nu tas upp av kom­mun­full­mäk­ti­ge i höst för att se­dan trä­da i kraft vid års­skif­tet.

FO­TO: MOSTPHOTOS

PRISHÖJNIN­G. Öka­de kost­na­der för han­te­ring av av­fall har lett till ett för­slag om höjd taxa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.