Bo­stads­rätts­för­e­ning­ar skju­ter på si­na kost­na­der

RAPPORT. Re­no­ve­rings­be­hov läggs på fram­ti­da med­lem­mar – ”In­te en håll­bar eko­no­mi”

SkärholmenDirekt - - HEMMA · BOSTAD · INREDNING - te­ma@di­rekt­press.se

Två av fem bo­stads­rätts­för­e­ning­ar i Stock­holm skju­ter kost­na­der­na för sli­ta­get de­ras nu­va­ran­de med­lem­mar or­sa­kar på fram­ti­da med­lem­mar. Det vi­sar rap­por­ten Stock­holms Bostads­rätts­ba­ro­me­ter 2020 från HSB.

När bo­stads­rätts­för­e­ning­ens med­lem­mar be­ta­lat si­na av­gif­ter och för­e­ning­en fått in öv­ri­ga in­täk­ter, och be­ta­lat si­na drifts- och rän­te­kost­na­der, så åter­står in­te till­räck­ligt med peng­ar för att täc­ka det sli­tage som de nu­va­ran­de med­lem­mar­na or­sa­kar.

Så ser verk­lig­he­ten ut för två av fem bo­stads­rätts­för­e­ning­ar i Stock­holm, en­ligt rap­por­ten från HSB.

För den ge­nom­snitt­li­ga bo­stads­rätts­för­e­ning­en i Stock­holm lig­ger in­täk­ter­na på 783 kro­nor per kvadrat­me­ter och år. Drifts­kost­na­der­na lig­ger i sin tur på 568 kr/kvm/år, vil­ket in­ne­bär ett spa­ran­de på i snitt 215 kr/kvm per år. Dock har två av fem för­e­ning­ar ett spa­ran­de som är läg­re än 200 kr/kvm per år, vil­ket in­te är till­räck­ligt.

”Två av fem täc­ker in­te upp”

– Att två av fem för­e­ning­ar in­te täc­ker upp för det sli­tage som de själ­va är med och ska­par in­ne­bär i prak­ti­ken att de skju­ter kost­na­der för da­gens sli­tage på fram­ti­da med­lem­mar. Det är in­te att ha en håll­bar eko­no­mi i sin för­e­ning, sä­ger Ce­ci­lia Ju­tell, ana­ly­ti­ker på HSB Stock­holm, i ett press­med­de­lan­de.

Un­der de se­nas­te tre åren har drifts­kost­na­der­na ökat med 12 pro­cent, me­dan av­gif­ter­na istäl­let ba­ra har ökat med mer blyg­sam­ma 3 pro­cent.

– Det är en ek­va­tion som har gått ihop en­dast tack va­re att rän­tan gått ner re­jält un­der sam­ma pe­ri­od. Men om in­te för­e­ning­ar­na spa­rar till­räck­ligt kom­mer de att be­hö­va en hög­re grad av lå­ne­fi­nan­sie­ring när det är dags för sto­ra re­no­ve­ring­ar, såsom stam­byte, tak, föns­ter och fa­sad. Då finns inga gen­vä­gar, ut­an av­gif­ter­na mås­te upp och det kan bli känn­bart, sä­ger Ce­ci­lia Ju­tell i ett press­med­de­lan­de.

Då finns inga gen­vä­gar, ut­an av­gif­ter­na mås­te upp. Det kan bli känn­bart.

Kan tving­as hö­ja av­gif­ter

Om det in­te blir re­no­ve­ring­ar som or­sa­kar en av­gifts­höj­ning, så kom­mer en höjning av rän­tan gö­ra det. En­ligt HSB kom­mer den ge­nom­snitt­li­ga bo­stads­rätts­för­e­ning­en i

Stock­holm att be­hö­va hö­ja sin av­gift med åt­ta pro­cent om rän­ta sti­ger med en pro­cen­ten­het. För näs­tan en av tio för­e­ning­ar skul­le höj­ning­en be­hö­va bli så hög som 15 pro­cent.

– En an­led­ning till att för­e­ning­ar­na in­te hö­jer av­gif­ter­na är sä­ker­li­gen att av­gifts­ni­vån har stor på­ver­kan på vär­det på bo­stads­rät­ter­na, och mäk­la­re och kö­pa­re läg­ger stor vikt vid kvadrat­me­ter­pri­ser och må­nads­av­gif­ter. Ing­en bo­stads­rätt­sä­ga­re vill att vär­det på sin lä­gen­het sjun­ker, sä­ger Ce­ci­lia Ju­tell, i ett press­med­de­lan­de.

Han­nes Holmström

SLI­TAGE. Ta fram en kom­plett un­der­hålls­plan. ”Det finns inga gen­vä­gar,” me­nar Ce­ci­lia Ju­tell, ana­ly­ti­ker på HSB.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.