”Var­för in­te byg­ga fler sko­lor på Årsta­fäl­tet i stäl­let?”

Mitt i Söderort, Årsta, Enskede - - SIDAN 1 - Bo Eli­as­son fö­re det­ta Stock­holms­gui­de och tu­rist­buss­fö­ra­re

Slus­sen blir 3,5 mil­jar­der dy­ra­re än pla­ne­rat. Just nu! Det är all­var­ligt! Än all­var­li­ga­re är var­för. Bus­s­ter­mi­na­len i Ka­ta­ri­na­ber­get blir 1 190 mil­jo­ner dy­ra­re be­ro­en­de på in­sik­ten hur an­lägg­ning­en be­hö­ver byg­gas för att kla­ra krav och ris­ker av­se­en­de bi­o­gas­driv­na for­don. De­lar som till­kom­mit är ex­em­pel­vis sprink­ler in­klu­si­ve vat­ten­bas­säng, för­stärk­ta glas­par­ti­er på grund av ex­plo­sions­risk, hög­re ka­pa­ci­tet på brand­ga­s­ven­ti­la­tion och till­kom­man­de bran­di­so­le­ring. Hur är det möj­ligt, att det­ta in­te pla­ne­rats från bör­jan?

Man glöm­de in­stal­le­ra sprink­ler i Söd­ra län­ken, ett miss­tag man rät­ta­de till i Nor­ra län­ken, men nu in­te räk­nat med. Att ex­plo­sions­risk fö­re­lig­ger med bi­o­gas­bus­sar är ing­en ny­het och att brand­ga­s­ven­ti­la­tion er­fordras när 5000 re­se­nä­rer dag­li­gen pas­se­rar i ett slu­tet bergut­rym­me, bor­de sna­ra­re vara över­di­men­sio­ne­rad än på mar­gi­na­len. Man räk­nar ju med 17 av­gångs-, 17 reg­ler- och 6 an­komst­plat­ser och ca 220 bus­sar/tim i rus­nings­tra­fik.

Uppskatt­ning­en av in­ve­ste­rings­ut­gif­ter är osä­ker för No­bel Cen­ter, då det åter­står ut­red­ning­ar hur det skall kun­na kom­bi­ne­ras med pro­jekt Slus­sen. Man har där­för svårt att över­blic­ka kon­se­kven­ser­na fullt ut. Störst på­ver­kan på tid­pla­nen och eko­no­min rör ut­form­ning­en av själ­va bygg­na­den och hur grund­lägg­ning­en av hus och tun­nel kan be­hö­va an­pas­sas. No­belstif­tel­sen lo­var dock att” No­bel­cen­ter ska byg­gas vid Slus­sen ut­an att det kos­tar skat­te­be­ta­lar­na någ­ra peng­ar.”

Har tra­fik­bor­gar­rå­det Helldén över hu­vud ta­get tit­tat på hur tra­fik­si­tu­a­tio­nen på Värm­dö- Stads­gårds­le­den på­ver­kas av No­bel Cen­ter, som be­räk­nas an­gö­ras av 120 tu­rist­bus­sar/dag? Det är hög tid nu!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.