Årsta­vi­kens vat­ten höll in­te måt­tet

En­dast en av fy­ra ut­vär­de­ra­de har fått grönt ljus

Mitt i Söderort, Årsta, Enskede - - SIDAN 1 - Cla­rence Fren­ker cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se Her­räng­ens bryg­ga i Älv­sjö: Upp­fyl­ler kra­ven att klas­si­fi­ce­ras som officiellt strand­bad. Årsta­vi­ken på Årsta­si­dan: Pro­ver av vat­ten­kva­li­te­ten har vi­sat på fö­rere­ning­ar. Ut­red­ning fort­sät­ter. Årsta­vi­ken på L

Stock­holms stad har un­der tre år un­der­sökt plat­ser som kan bli of­fi­ci­el­la bad­plat­ser. Bland an­nat har Årsta­vi­ken på Årsta­si­dan tes­tats, men vatt­net har för myc­ket för­ore­ning­ar.

Sta­den har ut­vär­de­rat möj­lig­he­ten att öpp­na fy­ra nya of­fi­ci­el­la strand­bad i Stock­holm. Nu står det klart att en­dast ett av dem upp­fyl­ler kra­ven.

Stock­holm har 31 of­fi­ci­el­la bad­plat­ser som drivs i sta­dens re­gi. För tre år se­dan sjö­sat­tes ett ar­be­te med att för­sö­ka hit­ta yt­ter­li­ga­re bad som skul­le kun­na få of­fi­ci­ell klass­ning. Må­let var, en­ligt mil­jö- och kli­mat­bor­gar­rå­det Ka­ta­ri­na Lu­hr (MP), att kun­na öpp­na tio till och all­män­he­ten, bland an­nat Stock­hol­mDi­rekts lä­sa­re, fick kom­ma med tips på plat­ser.

Det myn­na­de ut i fy­ra för­slag som ha­de po­ten­ti­al att kva­la in på lis­tan: Her­räng­ens bryg­ga i Älv­sjö, Årsta­vi­ken på Årsta­si­dan, Årsta­vi­ken på Lil­je­holms­si­dan samt Kol­ka­jen i Nor­ra Djur­gårds­sta­den.

Kla­rar in­te kra­ven

Nu står det klart att en­dast ett av dem upp­fyl­ler kra­ven.

– Vid Her­räng­ens bryg­ga kan man gö­ra ett bad, men det häng­er helt och hål­let på stads­de­len. Man mås­te i så­dant fall gö­ra prov­tag­ning­ar i som­mar, an­läg­ga to­a­let­ter och sät­ta upp liv­bo­jar, sä­ger Ka­ta­ri­na Lu­hr.

Vid ut­vär­de­ring­ar­na har vat­ten­kva­li­te­ten mätts två år i rad, vil­ket är ett krav vid klas­si­fi­ce­ring­ar av all­män­na bad. Där höll al­la för­u­tom ett, Årsta­vi­ken på Årsta­si­dan, god­kän­da vär­den.

– Vi fort­sät­ter att un­der­sö­ka var­för det är höga bak­te­ri­e­hal­ter just där. Är det båt­klub­bar­na el­ler det ti­di­ga­re fel­kopp­la­de av­lop­pet i Ma­ri­e­vik som har dra­git med sig bak­te­ri­er med ström­men? Det är en bad­plats som många vill an­vän­da, sä­ger Ka­ta­ri­na Lu­hr.

Vid Ma­ri­e­vik, som ti­di­ga­re va­rit drab­bat av för­ore­ning­ar, är vat­ten­kva­li­te­ten nu god­känd men man be­dö­mer det än­då vara bäst att vän­ta tills al­la byg­gen är kla­ra.

Vi fort­sät­ter att un­der­sö­ka var­för det är höga bak­te­ri­e­hal­ter just där. Är det båt­klub­bar­na el­ler det ti­di­ga­re fel­kopp­la­de av­lop­pet i Ma­ri­e­vik som har dra­git med sig bak­te­ri­er med ström­men?

Vin­ter­vi­ken ak­tu­ell

Även Kol­ka­jen i Nor­ra Djur­gårds­sta­den stryks från lis­tan. Där går det vis­ser­li­gen att ur kva­li­tets­syn­punkt att ba­da, men då det lig­ger vid en far­led finns det risk för bad­gäs­ter att bli påkör­da av bå­tar.

– Man kan väl sä­ga att det går li­te småtrögt men ock­så li­te fram­åt, sä­ger Ka­ta­ri­na Lu­hr.

Nu har även Vin­ter­vi­ken till­kom­mit som möj­ligt of­fent­ligt strand­bad ef­ter att sa­ne­ring­en är av­slu­tad. Där mås­te dock god­kän­da prov­tag­ning­ar ge­nom­fö­ras två år i rad in­nan det skul­le kun­na bli ak­tu­ellt.

– Ba­den är jät­te­vik­ti­ga för stock­hol­mar­na så fort det blir varmt. Men i år är det ex­tra vik­tigt att ha till­gång till bad och vat­ten då många pla­ne­rar för en som­mar­se­mes­ter i stan, sä­ger Ka­ta­ri­na Lu­hr som sam­ti­digt un­der­stry­ker vik­ten av att hål­la av­stånd på ba­den.

Skjuts på fram­ti­den tills byg­get vid Lil­je­holms­ka­jen är klart. Det­ta för att und­vi­ka kon­ta­mi­ne­ring vid bland an­nat spräng­ning­ar. ●

Upp­fyl­ler krav på vat­ten­kva­li­tet men lig­ger vid en far­led vil­ket in­ne­bär risk för bad­gäs­ter att bli påkör­da av bå­tar.

FO­TO: MAJA BRAND FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

Kli­mat- och mil­jö­bor­gar­råd Ka­ta­ri­na Lu­hr (MP). IN­TE OFFICIELLT. Årsta­vi­ken på Lil­je­holms­si­dan har god­känd vat­ten­kva­li­tet, men här blir ing­et officiellt bad in­nan byg­get vid Lil­je­holms­ka­jen är klart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.