An­na Kö­nig Jerl­myr (M) om kri­sen.

Den värs­ta kri­sen för Stock­holm i mo­dern tid. Sam­ti­digt upp­gif­ter om in­ter­na bråk. Vi träf­fa­de Stock­holms högs­ta an­sva­ri­ga po­li­ti­ker, An­na Kö­nig Jerl­myr (M), för att pra­ta om vå­ren, stri­der in­om par­ti­et och vad som vän­tar ef­ter som­ma­ren.

Mitt i Söderort, Årsta, Enskede - - SIDAN 1 - Mi­chael Toll mi­chael.toll@di­rekt­press.se

FINANSBORG­ARRÅD. An­na Kö­nig Jerl­myr (M) om co­ro­na­ti­den och vägen fram­åt: ”Jag har haft ett starkt lag vid min si­da he­la vå­ren”

Vi har stämt träff i Stads­huspar­ken vid Rid­dar­fjär­dens strand­lin­je. På plat­sen med fon­tä­ner, gräs­mat­tor och en fan­tas­tisk vy över vatt­net mot Gam­la stan och Sö­der­malm floc­kas det van­ligt­vis hor­der av tu­ris­ter med ka­me­ror på ma­gen.

Nu är det nästin­till folk­tomt. Stock­holms­som­ma­ren är, på så många sätt, in­te vad den bru­kar vara.

– Vi räk­nar med att tap­pa om­kring 15 mil­jo­ner tu­ris­ter i år. Det är ba­ra ett ex­em­pel på hur vi på­ver­kas av co­ro­na­pan­de­min, en av de svå­ras­te kri­ser­na vi går ige­nom, sä­ger An­na Kö­nig Jerl­myr.

Grä­ver man ner sig i siff­ror­na blir det tyd­ligt att hon in­te över­dri­ver.

Stock­holm har en ar­bets­lös­het på 8–9 pro­cent, skräck­sce­na­ri­ot är 13 pro­cent till hös­ten.

Var sjät­te stock­hol­ma­re är nu per­mit­te­rad.

Stock­holms stad har skul­der på drygt 110 mil­jar­der kro­nor.

Tu­rist- och ho­tell­nä­ring­en har en ned­gång på uppe­mot 90 pro­cent och många unga stock­hol­ma­re lyc­kas där­för in­te ta sig in på ar­bets­mark­na­den.

Lis­tan kan gö­ras läng­re. Myc­ket läng­re. Trots det är fi­nans­bor­gar­rå­det än­då hopp­full.

– Det som skil­jer den här kri­sen mot till ex­em­pel fi­nan­s­kri­sen 2008 är att det fort­fa­ran­de finns mas­sor

På ett sätt släpp­tes smit­tan fri, och det gjor­de det oer­hört svårt att hål­la den bor­ta från de äld­re.

med ka­pi­tal och en in­ve­ste­rings­vil­ja ute på mark­na­den. Det är in­te natt­svart. Det är vik­tigt att kom­ma ihåg att eko­no­min ser bätt­re ut i Stock­holm än i många and­ra kom­mu­ner, sä­ger hon.

– Är vi till ex­em­pel duk­ti­ga på att mar­kan­vi­sa bo­stä­der finns det många fö­re­tag som vill byg­ga. Och vi har in­ve­ste­ring­ar på runt 20 mil­jar­der kro­nor fram­ö­ver.

Myc­ket av det här lig­ger fast, trots co­ro­na­pan­de­min, fort­sät­ter An­na Kö­nig Jerl­myr.

”In­te lä­ge pra­ta vi­sio­ner”

I stads­hu­set har allt va­rit an­norlun­da se­dan i bör­jan av mars.

När Stock­holm på kort tid blev Sveriges epi­cent­rum för co­vid-19 fick i stort sett al­la frå­gor som in­te rör­de pan­de­min, trygg­het el­ler eko­no­mi stå till­ba­ka.

– Myc­ket kraft har lagts på att fo­ku­se­ra på ope­ra­ti­va frå­gor, så visst har myc­ket skju­tits på fram­ti­den. När pan­de­min var som värst var det in­te lä­ge att pra­ta om vi­sio­ner. Men trots det har Stock­holm fort­satt att fun­ge­ra. Al­la tjäns­te­män har job

bat vi­da­re med si­na frå­gor, även om det i många fall fått en co­ro­na­kopp­ling.

Bac­kar svens­ka mo­del­len

An­na Kö­nig Jerl­myr står bakom ”den svens­ka mo­del­len” där man vill hål­la sam­häl­let så öp­pet som möj­ligt och li­ta på med­bor­gar­nas sun­da för­nuft. Men allt har in­te va­rit po­si­tivt.

– Det var vi i Stock­holm som fick re­se­nä­rer­na från Al­per­na, som gick rakt ut från Ar­lan­da och ut till sam­häl­let, ut­an smitt­spår­ning. På ett sätt släpp­tes smit­tan fri, och det gjor­de det oer­hört svårt att hål­la den bor­ta från de äld­re.

– Från na­tio­nellt håll pe­kar man ut äldre­omsor­gen som ett miss­lyc­kan­de. Men om tak­ti­ken nu har va­rit att släp­pa smit­tan fri, och vi fick in två pro­cent på äldre­bo­en­de­na, då har vi ju än­då lyc­kats be­grän­sa smit­tan, jäm­fört med hur hög den har va­rit i det öv­ri­ga sam­häl­let.

Det är vik­tigt att kom­ma ihåg att eko­no­min ser bätt­re ut än i många and­ra kom­mu­ner.

Dok­to­ran­der ställ­de om

En an­nan sak som för­vär­ra­de lä­get i Stock­holm var, en­ligt fi­nans­bor­gar­rå­det, att So­ci­al­sty­rel­sen in­te tog hän­syn till hur sto­ra pro­ble­men var i hu­vud­sta­den när sjuk­vårds­ma­te­ri­al skul­le för­de­las.

Istäl­let de­la­des det la­ger som fanns att till­gå upp helt jämt över lan­det, även om vis­sa re­gi­o­ner var helt fria från co­ro­na­smit­ta.

– Vi, Sveriges störs­ta kom­mun med en stor smitt­sprid­ning, fick ing­en hjälp av So­ci­al­sty­rel­sen. Det mås­te till en för­änd­ring i det tan­ke­sät­tet vid en and­ra våg el­ler vid fram­ti­da pan­de­mi­er. Ha­de det in­te va­rit för vå­ra dok­to­ran­der på Stock­holms uni­ver­si­tet, som ställ­de om och job­ba­de dyg­net runt med att till­ver­ka hand­sprit, ha­de Stock­holms­vår­den till ex­em­pel in­te haft hand­sprit. Och med­ar­be­ta­re på Stock­holms stad åk­te runt på hel­ger­na med si­na fa­mil­jer och köp­te gre­jer när det fanns till­gäng­ligt. Det var så­da­na in­sat­ser, vid si­dan av all sjuk­vårds­per­so­nals he­ro­is­ka in­sat­ser, som gjor­de att vår­den trots allt fun­ge­ra­de.

In­ter­na bråk

Som om det in­te var nog med pro­blem pub­li­ce­ra­de Dagens In­du­stri upp­gif­ter om att ar­bets­mil­jöut­red­ning har star­tats ef­ter larm om då­lig ar­bets­mil­jö, in­ter­na stri­dig­he­ter och att för­tro­en­det för An­na var ”kört i bot­ten” i de­lar av den eg­na par­ti­or­ga­ni­sa­tio­nen.

Fi­nans­ro­teln upp­gavs in­te ha nå­gon koll och ”per­so­nal grät på to­a­let­ter­na”.

– Jag minns in­te ex­akt hur det var när jag läs­te det här förs­ta gång­en, men det är klart att jag blev så­rad. Sam­ti­digt gäl­ler det att läg­ga ener­gin på rätt sa­ker, och det är svårt att be­mö­ta ano­ny­ma upp­gif­ter i me­di­er­na. Mitt upp­drag är att le­da Stock­holm ur den här kri­sen. Det för­vän­tas av mig. Jag är be­fäl­ha­va­ren un­der den här pan­de­min. Det kom­mer all­tid att rik­tas kri­tik mot en när man är i en le­dan­de be­fatt­ning, det in­går i job­bet. Men jag mås­te fort­sät­ta fo­ku­se­ra på mi­na upp­gif­ter ef­tersom den här kri­sen långt ifrån är över. Och jag har ett starkt lag av med­ar­be­ta­re som fun­nits vid min si­da un­der he­la vå­ren, som jag kän­ner starkt stöd av.

Vad har vi att vän­ta till hös­ten?

– Det är väl­digt svårt att sva­ra på, ef­tersom det är så stor osä­ker­het. Det har ta­lats myc­ket om en and­ra våg, så det är det vi för­be­re­der oss på. För att Stock­holm ska kun­na få en or­dent­lig återstart är test­ning­en en otro­ligt vik­tig del. Får vi mer vet­skap hur stor smitt­sprid­ning­en har va­rit blir det lät­ta­re att ve­ta hur vi ska age­ra.

– Sam­ti­digt kom­mer det upp­gif­ter om att det kan kom­ma en kraf­tig eko­no­misk re­kyl upp­åt. Det får vi verk­li­gen hop­pas på.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

AN­NA OM JOB­BET. ”Jag är be­fäl­ha­va­ren un­der den här pan­de­min. Det kom­mer all­tid att rik­tas kri­tik mot en när man är i en le­dan­de be­fatt­ning, det in­går i job­bet. Men jag mås­te fort­sät­ta fo­ku­se­ra på mi­na upp­gif­ter ef­tersom den här kri­sen långt ifrån är över.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.