En historisk höst vän­tar Stock­holm

Mitt i Söderort, Årsta, Enskede - - HEJ SÖDERORT · TIPSA OSS! - JO­A­KIM FRANS­SON Chefre­dak­tör

Ock­så ni lä­sa­re ska ha en stor eloge för ert tå­la­mod med att allt in­te va­rit som van­ligt.

Jag har va­rit jour­na­list i över 30 år och jag kan är­ligt sä­ga att jag ald­rig va­rit med om en tuf­fa­re tid i yr­kes­li­vet än den­na vår. Och då har jag än­då va­rit med om två re­dak­tions­ned­lägg­ning­ar och tre tid­nings­kon­kur­ser.

Så när vi nu tar ett fy­ra vec­kor långt ut­giv­nings­up­pe­håll för de fles­ta av vå­ra tid­ning­ar (Stock­holms in­nerstad un­dan­ta­gen) så kon­sta­te­rar jag att en se­mes­ter ald­rig va­rit mer ef­ter­läng­tad och väl­för­tjänt än den som vå­ra fo­to­gra­fer, säl­ja­re, re­di­ge­ra­re, re­port­rar och che­fer nu går hem till.

En kraf­tigt re­du­ce­rad ar­bets­styr­ka har gjort allt för att gö­ra din lo­ka­la tid­ning så lo­kal som de ba­ra mäk­tat med. Och de har san­ner­li­gen lyc­kats. Till al­la dem vill jag ut­tryc­ka min dju­pas­te be­und­ran och tack­sam­het. Säl­lan har jag sett ett så­dant en­ga­ge­mang.

Men ock­så ni lä­sa­re ska ha en stor eloge för ert tå­la­mod med att allt in­te va­rit som van­ligt. ”En av många sa­ker som man väl får vän­ja sig vid un­der en vår som in­te blev som nå­gon an­nan”, som en lä­sa­re på Mä­larö­ar­na lätt po­e­tiskt ut­tryck­te det när vi språ­ka­des om tid­nings­in­ne­hål­let.

Nu vän­tar en historisk höst. Stock­holms två lo­kal­tid­ning­ar blir en. Ett sam­man­gå­en­de som lång­sik­tigt kom­mer att säk­ra lo­kal­jour­na­li­sti­kens fram­tid i Stock­holm. Men först tar vi se­mes­ter och en syn­ner­li­gen un­der­bar så­dan öns­kar jag er al­la!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.