Där­för luk­tar det blöt hund vid ba­det

Mitt i Söderort, Årsta, Enskede - - NYHETER · ÅRSTA · ENSKEDE · VANTÖR -

SÖDERORT. Ny­li­gen öpp­na­de Lång­sjöns bad­plats till­fäl­ligt ef­ter det miss­lyc­ka­de ar­be­tet med att drä­ne­ra och rus­ta upp ba­det, nå­got Sö­deror­tDi­rekt rap­por­te­rat om ti­di­ga­re. Först i höst kom­mer allt vara klart. För att folk än­då ska kun­na ba­da har gräs rul­lats ut vid stran­den. Men det är in­te nå­gon fro­dig, grön mat­ta som mö­ter ba­dar­na.

Gräs­mat­tan blev snabbt sön­der­bränd, sam­ti­digt som den var blöt och luk­ta­de rik­tigt skumt. En­ligt parkin­ten­den­ten Eva Wret­ling på Älv­sjös stads­dels­för­valt­ning, är det le­ran un­der som stäl­ler till det.

– I nor­ma­la fall ha­de vi vatt­nat var­je dag men grä­set be­höv­de få tid att tor­ka upp, sä­ger hon.

Att vatt­net in­te sjun­ker un­dan or­dent­ligt är tro­li­gen även skä­let till den skum­ma luk­ten, tror Eva Wret­ling, som ock­så känt dof­ten av ”blöt hund”.

RÄTTELSE: I Som­marDi­rekt för­ra vec­kan skrev vi att man kun­de cyk­la på Sörm­lands­le­den. De med­de­lar själ­va att det en­dast är tillå­tet att vand­ra på sträc­kan, då cyk­ling sli­ter för myc­ket på mar­ken.

NYÖPPNAT. Lång­sjöns bad­plats har öpp­nats till­fäl­ligt med en ut­rul­lad gräs­mat­ta som ver­kar må så där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.