Rågs­veds egen ”far­bror” fix­ar fala­feln

Mitt i Söderort, Årsta, Enskede - - NYHETER · SÖDERORT - Mim­mi Ep­ste­in 073-600 69 10 mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se

Fa­va­bö­nor som ko­kat i minst åt­ta tim­mar, egen­gjord hum­mus och inga halv­fab­ri­kat. Nu har ett nytt fala­fel­hak öpp­nat på Rågs­vedstor­get.

Ta­lal Da­dah har fått många gla­da he­ja­rop från nöj­da gäs­ter trots att Re­stau­rang Amo ba­ra har haft öp­pet nå­gon vec­ka. Amo be­ty­der far­bror på ara­bis­ka.

– Jag är som al­las far­bror, de som äter här blir mi­na kom­pi­sar, sä­ger Ta­lal Da­dah, som har job­bat i bran­schen se­dan han var 17 år. Ti­di­ga­re ha­de han en re­stau­rang i Sy­ri­en och nu får han hjälp av sin bror som ock­så ti­di­ga­re ar­be­tat som köks­chef.

Från grun­den

På det nya fala­fel­stäl­len görs allt från grun­den.

– Vi gör all­ting färskt var­je dag. Vi hac­kar kryd­dor, gör hum­mus och fala­fel. Jag tyc­ker att den yng­re ge­ne­ra­tio­nen be­hö­ver äta mer rik­tig mat, in­te ba­ra snabb­mat. Jag själv är född på 80-ta­let och när jag väx­te upp åt vi all­tid färsk mat. I Sy­ri­en finns in­te fryst fala­fel.

På me­nyn finns åt­ta rät­ter och allt är ve­ge­ta­riskt el­ler ve­ganskt.

– Det är svårt att för­kla­ra hur det sma­kar, vå­ran smak ta­lar för oss. Det har kom­mit folk som har sagt att de in­te ätit den här ty­pen av fala­fel i Sve­ri­ge för­ut, sä­ger Ta­lal Da­dah.

FO­TO: PRIVAT

AMO = FAR­BROR. Ta­lal Da­dah har öpp­nat ett nytt fala­fel­stäl­le i Rågs­ved.

FÄRSKT. Ta­lal Da­dah vär­de­rar det färs­ka, och gör all­ting från grun­den var­je dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.