Följ des­sa reg­ler

Mitt i Söderort, Årsta, Enskede - - NYHETER · STOCKHOLM -

● Träf­fa få. Um­gås ba­ra med di­na när­mas­te som du re­dan träf­far. Det­ta gäl­ler även ut­om­hus.

● Sprid ut er. Und­vik om­rå­den där många sam­las. Kanske dags att vid­ga vy­er­na och hit­ta ett nytt smult­ron­stäl­le.

● Håll av­stånd. Gär­na två me­ter.

● Stan­na hem­ma vid sym­tom. So­len och vär­men loc­kar men stan­na hem­ma även om du ba­ra är li­te sjuk el­ler kän­ner dig li­te häng­ig.

● Sök vård om du be­hö­ver det. Vänd dig till sjuk­vårds­råd­giv­ning 1177 för att få råd om ditt till­stånd och vil­ken vård­gi­va­re du ska upp­sö­ka. Vid livs­ho­tan­de till­stånd gäl­ler 112.

FO­TO: MOSTPHOTOS

HÅLL AV­STÅND. Många är kvar hem­ma - och många vill nju­ta av som­mar­vär­men. En svår ek­va­tion ur co­ro­na­syn­punkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.