Nu ska or­tens vas­sas­te pen­na ut­ses

Mitt i Söderort, Årsta, Enskede - - NYHETER · STOCKHOLM - Em­ma Löf Hag­ström 073-541 57 26 em­ma.hagstrom@di­rekt­press.se

Ef­ter att Or­tens bäs­ta po­et la­des ner ar­ran­ge­rar Fö­re­na­de för­or­ter istäl­let Or­tens bäs­ta pen­na – en tävling där unga från för­or­ten får chan­sen att nå ut med si­na verk till en bred publik.

Po­e­si­täv­ling­en Or­tens bäs­ta po­et blev för någ­ra år se­dan en stor suc­cé, där ta­lang­er in­om po­e­si och ly­rik från för­or­ter runt om i Sve­ri­ge fick chan­sen att täv­la in­om just det­ta.

Till mång­as för­tret la­des täv­ling­en dock ned 2018, och se­dan dess har ar­ran­gö­rer­na Fö­re­na­de för­or­ter fun­de­rat på en vär­dig er­sät­ta­re. Nu är den slut­li­gen här: Or­tens bäs­ta pen­na.

– Vi kom fram till att vi vill fort­sät­ta lyf­ta folk som skri­ver; men in­te ba­ra po­e­si ut­an vad som helst egent­li­gen, sä­ger Bi­pasha Huq, ord­fö­ran­de i Fö­re­na­de för­or­ter.

Oli­ka ka­te­go­ri­er

Täv­ling­en de­las in i ka­te­go­ri­er­na Bok och Scen, där del­ta­ga­re ex­em­pel­vis kan skic­ka in bi­tar ur en dikt­sam­ling, ut­drag från film­ma­nus, en te­a­ter­pjäs el­ler kanske någ­ra ka­pi­tel ur en bok.

– Det är en väl­digt öp­pen tävling, och det känns som ett per­fekt pro­jekt att gö­ra till­sam­mans med vå­ra sam­ar­bets­part­ner Na­tur & kultur, Rikste­a­tern och Stu­di­e­främ­jan­det, sä­ger Bi­pasha Huq.

Mer än ba­ra peng­ar

Två vin­na­re kom­mer att ko­ras, vil­ka för­u­tom 25 000 kro­nor var­de­ra även kom­mer få ar­be­ta med pro­fes­sio­nel­la för­läg­ga­re och dra­ma­tur­ger, för att kun­na ar­be­ta vi­da­re med si­na verk och nå ut med dem till en bred publik.

– Det känns väl­digt bra att in­te ba­ra sä­ga ”grat­tis du vann, här har du peng­ar”, ut­an att vin­nar­na ock­så verk­li­gen får kän­na att de kom­mer nå­gon vart med si­na verk och får be­rät­ta si­na histo­ri­er, sä­ger Bi­pasha Huq, och fort­sät­ter:

– Många som bor i or­ten tän­ker kanske att de in­te kän­ner rätt per­so­ner, in­te har nå­gon väg ”in” och ald­rig kom­mer bli pub­li­ce­ra­de. Vårt mål är all­tid att be­rät­tel­ser från för­or­ten ska nå ut till all­män­he­ten, nå näs­ta ni­vå.

Namn­tunga ju­ry­er

Ju­ry­med­lem­mar­na i de två oli­ka ka­te­go­ri­er­na be­står av namn som till ex­em­pel Jo­han­nes Anyuru, Su­san­na Ala­ko­ski, Sa­mi Said, Ja­son ”Tim­buk­tu” Di­a­ki­té och Me­lo­dy Fars­hin.

– Det känns otro­ligt roligt att ha så många ex­per­ter i ju­ry­er­na, men sam­ti­digt ska man in­te stäl­la för höga krav på sig själv och sitt bi­drag; vi upp­munt­rar al­la att läm­na in, oav­sett vil­ken ni­vå man tror sig vara på, sä­ger Bi­pasha Huq.

Vårt mål är all­tid att be­rät­tel­ser från för­or­ten ska nå ut till all­män­he­ten.

FO­TO: KERSTIN GUSTAFS­SON

NEDLAGD. Ja­mi Fal­tin från Fle­mings­berg blev näst sista vin­na­ren av Or­tens bäs­ta po­et. Året ef­ter la­des täv­ling­en ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.