Po­pu­lä­ra pumptrack­ba­nan brann igen

Mitt i Söderort, Årsta, Enskede - - NYHETER · STOCKHOLM - Eli­na Lund­berg eli­na.lund­berg@di­rekt­press.se

Pumptrack­ba­nan är till­ba­ka i Tre­kantspar­ken men var i vec­kan av­spär­rad se­dan nå­gon tänt eld på den.

Den po­pu­lä­ra pumptrack­ba­nan för kick­bi­kes och cyklar är till­ba­ka i Söderort. Men lik­som för­ra gång­en den stod i Tre­kantspar­ken har nå­gon satt eld på den.

Det är fem­te året i rad som den tur­ne­ran­de pumptrack­ba­nan nu är till­ba­ka i Söderort.

Ti­di­ga­re som­rar har ba­nan loc­kat kick­bi­keå­ka­re, skej­ta­re och cy­klis­ter till San­na­dals­par­ken i Grön­dal, Vip­pans parklek i Fruäng­en och till Mel­lan­bergspar­ken vid Hä­gerstenså­sen där den var pla­ce­rad ifjol.

And­ra bran­den

Nu har ba­nan åter­vänt till Tre­kantspar­ken i Lil­je­hol­men där den ock­så stod 2018.

Men pre­cis som för två år se­dan, då nå­gon tän­de eld på ba­nan, har den nu brun­nit igen. Det var strax fö­re mid­som­mar som ba­nan ut­sat­tes för ska­de­gö­rel­se. Se­dan dess har den va­rit av­spär­rad i vän­tan på re­pa­ra­tio­nen.

– Den hann ba­ra stå på plat­sen i någ­ra da­gar in­nan den van­da­li­se­ra­des. Men nya de­lar är på gång så det ska snart gå att åka igen, sä­ger Jen­nie Erik­sen, kom­mu­ni­ka­tör på Hä­gersten-Lil­je­hol­mens stads­dels­för­valt­ning.

Den hann ba­ra stå på plat­sen i någ­ra da­gar in­nan den van­da­li­se­ra­des.

Ha­de brand­skydd

Ef­ter den förs­ta bran­den be­ställ­de stads­de­len nya mo­du­ler till ba­nan, som då fick ett ex­tra skydd som gör det svårt att sät­ta fyr på den. Trots det ska­da­des fle­ra de­lar av ba­nan när den eld­här­ja­des på nytt, en­ligt Jen­nie Erik­sen.

– Nu hop­pas vi att den får vara i fred res­ten av som­ma­ren så den får vara till gläd­je för al­la som vill an­vän­da den, sä­ger hon.

Pumptrack­ba­nan ska stå i par­ken he­la som­mar­lo­vet.

ELD­HÄR­JA­DES.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.