Ny plan för hyrcyklar i Stock­holm

Mitt i Söderort, Årsta, Enskede - - NYHETER · STOCKHOLM - Mi­chael Toll mi­chael.toll@di­rekt­press.se Som­mar 2018: Höst 2018: Vår 2019: Som­mar 2019: Höst 2019: För­valt­nings­rät­ten slår fast bo­la­get Vo­is an­bud i upp­hand­ling­en var fel­ak­tigt. Vår 2020: Som­mar 2020:

Sta­den ser över nya möj­lig­he­ter för att få ett lå­ne­cy­kel­sy­stem på plats. Pla­nen är att run­da de sto­ra re­klam­fö­re­ta­gen.

Man blir själv­klart trött och upp­gi­ven.

Strax in­nan mid­som­mar över­kla­ga­de Stock­holms stad för­valt­nings­rät­tens dom, som i slu­tet av maj be­slu­ta­de att upp­hand­ling­en om ett lå­ne­cy­kel­sy­stem ska gö­ras om.

I fle­ra år har nu sta­den för­sökt få till hyrcyklar. Men ald­rig lyc­kats. In­te se­dan 2018, då av­ta­let bröts med Cle­ar Chan­nel och de­ras Ci­ty Bi­kes, har tra­fik­kon­to­ret lyc­kats gå i mål med en upp­hand­ling (läs mer i fak­taru­ta).

En­ligt Da­ni­el Helldén (MP), tra­fik­bor­gar­råd, är den främs­ta an­led­ning­en att de sto­ra re­klam­fö­re­ta­gen, som vill åt det luk­ra­ti­va jät­te­kon­trak­tet i 400-mil­jo­ners­klas­sen, tar till al­la möj­li­ga me­del för att stop­pa si­na kon­kur­ren­ter.

– Om vi var­je gång lan­dar i att två re­klam­bo­lag kal­lar in al­la si­na ju­ris­ter och hit­tar små spets­fun­dig­he­ter i an­bu­den mås­te vi fun­de­ra om vi kan gö­ra på nå­got an­nat sätt, sä­ger Da­ni­el Helldén (MP), tra­fik­bor­gar­råd.

Det här får stöd av op­po­si­tions­bor­gar­råd Jan Va­le­skog (S), som ti­di­ga­re fö­re­sla­git att sta­den mås­te tän­ka i nya ba­nor.

– Vi kan in­te fort­sät­ta så här. Det har va­rit en sop­pa ut­an dess li­ke. Sta­den får fi­nan­si­e­ra det här sy­ste­met själv. Vi kom­mer in­te fram­åt på nå­got an­nat sätt. Upp­hand­ling­en kom­mer då bli be­tyd­ligt enkla­re, har Jan Va­le­skog ti­di­ga­re sagt, som allt­så vill att sta­den ska gö­ra en ren upp­hand­ling av hyrcyklar, ut­an re­klamin­täk­ter.

Trött och upp­gi­ven

En­ligt Helldén har det in­te pra­tats ett en­da kon­kret ord om kva­li­tén på ho­jar­na el­ler an­ta­let el­cyklar när upp­hand­lings­pro­ces­ser­na har över­kla­gats. Det har ba­ra va­rit dis­kus­sio­ner om hur spe­ci­fi­ka ord­val ska tol­kas. I vis­sa fall har det grän­sat till ”ord­vrän­ge­ri­er”, där re­klam­fö­re­ta­gens ju­ris­ter lagt ner stor mö­da på att hit­ta ord som går att tol­ka på mer än ett sätt, en­ligt Helldén.

– När upp­hand­lings­sy­ste­met in­te pro­var någon­ting som har med hyrcyklar att gö­ra blir man själv­klart trött och upp­gi­ven. Det hand­lar ba­ra om tolk­ning­ar i tex­ten.

”Kan in­te fort­sät­ta så här”

Stock­holms stad över­kla­ga­de i ju­ni den se­nas­te do­men från för­valt­nings­rät­ten. Ären­det är nu hos kam­mar­rät­ten, som tro­ligt­vis ger be­sked un­der hös­ten.

Un­der ti­den har tra­fik­kon­to­ret fått i upp­drag att ut­re­da om ett hyr­cy­kel­sy­stem kan kom­ma på plats på ett an­nat sätt. En plan är att run­da de sto­ra re­klam­fö­re­ta­gen och fi­nan­si­e­ra hyr­cy­kel­sy­ste­met med kom­mu­na­la peng­ar.

– Klart är, så här kan vi verk­li­gen in­te fort­sät­ta, sä­ger Da­ni­el Helldén.

Det­ta har hänt – för­sök att tram­pa med om du kan

● Stock­holms stad av­bry­ter det mång­å­ri­ga sam­ar­be­tet med re­klam­fö­re­ta­get Cle­ar Chan­nel och de­ras ”Ci­ty Bi­kes”.

● Ci­ty Bi­kes ploc­kar ner si­na sta­tio­ner. Istäl­let är tan­ken att kon­kur­ren­ten JCDecaux ska stäl­la ut el­hy­brid­cyklar. Men den upp­hand­ling­en ogil­tig­för­kla­ras.

● Sta­den sam­ar­be­tar med elspark­cy­kel­fö­re­ta­get Voi, och pre­sen­te­rar ett ge­men­samt för­slag som in­ne­bar att 7 500 el­cyklar och 500 låd­cyklar.

● Cy­kelav­ta­let med Voi över­kla­gas av det spans­ka bo­la­get Mar­fi­na.

● Mar­fi­na får an­bu­det i mars 2020 ef­tersom det var det en­da al­ter­na­ti­vet som fanns kvar. Voi över­kla­gar Mar­fi­nas an­bud till för­valt­nings­rät­ten, som be­slu­tar att upp­hand­ling­en mås­te gö­ras om.

● Stock­holm stad över­kla­gar för­valt­nings­rät­tens dom till kam­mar­rät­ten – och bör­jar sam­ti­digt ut­re­da and­ra al­ter­na­tiv, ut­an sto­ra re­klam­fö­re­tag, för att få ett hyr­cy­kel­sy­stem på plats.

FO­TO: AN­NA RÖNNQVIST

VILL SE FÖR­ÄND­RING. Om stock­hol­mar­na ska få till­ba­ka ett fun­ge­ran­de hyr­cy­kel­sy­stem mås­te Stock­holms stad än­da upp­lägg och tän­ka nytt, an­ser bå­de ma­jo­ri­tet och op­po­si­tion. Da­ni­el Helldén (MP), tra­fik­bor­gar­råd. Jan Va­le­skog, op­po­si­tions­bor­gar­råd (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.