Så här av­slu­tar du en bo­stads­af­fär

TIPSSKOLAN · DEL 3. Kon­trakt­skriv­ning: Det­ta gäl­ler för att bo­stads­kö­pet ska gå ige­nom

Mitt i Söderort, Årsta, Enskede - - HEMMA · BOSTAD · INREDNING - Han­nes Holmström tema@di­rekt­press.se

Säl­ja­ren har ac­cep­te­rat ditt bud och är redo att gö­ra af­fär. För att kon­trak­tet ska bli rätt och rik­tigt att nya ly­an ska bli din finns det vis­sa de­tal­jer som mås­te vara med i av­ta­let. Eve­li­na Gre­ne­hed på Boupp­lys­ning­en.se be­rät­tar om hur du av­slu­tar ett bo­stads­köp.

När mäk­la­ren ring­er och be­rät­tar att säl­ja­ren ac­cep­te­rat ditt bud så åter­står kon­trakt­skriv­ning. Snart kom­mer du få en tjock lun­ta med pap­per i han­den där du ska sät­ta en krå­ka in­nan flytt­las­set kan rul­la iväg.

Men för att kon­trak­tet ska bli rik­tigt och chec­ka al­la ju­ri­dis­ka box­ar så mås­te vis­sa sa­ker fin­nas på plats. Eve­li­na Gre­ne­hed, som är bo­en­de­skri­bent på Boupp­lys­ning­en be­rät­tar om tre ”måsten” för att kon­trak­tet ska bli rätt.

– Dels ska det fin­nas en så kal­lad över­lå­tel­se­för­kla­ring, det är egent­li­gen att det står rakt ut i kon­trak­tet att säl­ja­ren säl­jer bo­sta­den till kö­pa­ren. Just or­det säl­jer är vik­tigt att det står med, även om det lå­ter själv­klart, för att det ska vara ju­ri­diskt rik­tigt, sä­ger hon.

”Kö­peskil­ling­en ska stå med”

Bosta­dens pris är det som står i av­ta­let, det vill sä­ga att om du och kö­pa­ren har kom­mit över­ens om en an­nan kö­peskil­ling än den i av­ta­let så är över­ens­kom­mel­sen ogil­tig.

– Den and­ra de­len är att kö­peskil­ling­en ska stå med, allt­så vad kö­pa­ren ska be­ta­la för bo­sta­den. Det är kö­peskil­ling­en som står i av­ta­let som gäl­ler, sä­ger Eve­li­na och till­läg­ger,

– Den tred­je de­len som mås­te med är att bå­de kö­pa­ren och säl­ja­ren ska sig­ne­ra av­ta­let, och att det finns med namn­för­tyd­li­gan­den, och ort samt da­tum.

Vill­kor ska skri­vas in i av­ta­let

Finns de ovanstå­en­de punk­ter­na med är av­ta­let gil­tigt. Men värt att kom­ma ihåg är att ing­en av par­ter­na är bund­na till av­ta­let för­rän kö­pe­av­ta­let är sig­ne­rat, du kan allt­så in­te pus­ta ut för­rän bläc­ket bör­jat tor­ka.

Om säl­ja­re och kö­pa­re kom­mit över­ens om så kal­la­de svä­var­vill­kor

Just or­det säl­jer är vik­tigt att det står med, även om det lå­ter själv­klart.

så ska även de in­klu­de­ras i av­ta­let.

– Om det finns vis­sa vill­kor som säl­ja­re el­ler kö­pa­re vill läg­ga till som ska vara av­gö­ran­de om köpet går ige­nom el­ler in­te så be­hö­ver de ock­så tas med. Till ex­em­pel kan det vara att köpet ba­ra är gil­tigt ifall kö­pa­ren blir be­vil­jad ett bolån, och att om bolå­net in­te be­vil­jas så blir köpet ogil­tigt, sä­ger Eve­li­na Gre­ne­hed.

FO­TO: MOSTPHOTOS

KON­TRAKT­SKRIV­NING. För att ett kon­trakt för ett bo­stads­köp ska gäl­la finns det vis­sa de­tal­jer som mås­te fin­nas med.

BO­EN­DE­SKRI­BENT. Eve­li­na Gre­ne­hed på Boupp­lys­ning­en.se. FO­TO: COMPARICO AB

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.