An­na Kö­nig Jerl­myr (M) om kri­sen i hu­vud­sta­den.

IN­TER­VJU.

SöderortDirekt Farsta Sköndal - - SIDAN 1 -

Den värs­ta kri­sen för Stock­holm i mo­dern tid. Sam­ti­digt upp­gif­ter om in­ter­na bråk. Vi träf­fa­de Stock­holms högs­ta an­sva­ri­ga po­li­ti­ker, An­na Kö­nig Jerl­myr (M), för att pra­ta om vå­ren, stri­der in­om par­ti­et och vad som vän­tar ef­ter som­ma­ren.

Vi har stämt träff i Stads­huspar­ken vid Rid­dar­fjär­dens strand­lin­je. På plat­sen med fon­tä­ner, gräs­mat­tor och en fan­tas­tisk vy över vatt­net mot Gam­la stan och Sö­der­malm floc­kas det van­ligt­vis hor­der av tu­ris­ter med ka­me­ror på ma­gen.

Nu är det nästin­till folk­tomt. Stock­holms­som­ma­ren är, på så många sätt, in­te vad den bru­kar va­ra.

– Vi räk­nar med att tap­pa om­kring 15 mil­jo­ner tu­ris­ter i år. Det är ba­ra ett ex­em­pel på hur vi på­ver­kas av co­ro­na­pan­de­min, en av de svå­ras­te kri­ser­na vi går ige­nom, sä­ger An­na Kö­nig Jerl­myr.

Grä­ver man ner sig i siff­ror­na blir det tyd­ligt att hon in­te över­dri­ver.

Stock­holm har en ar­bets­lös­het på 8–9 pro­cent, skräck­sce­na­ri­ot är 13 pro­cent till hös­ten.

Var sjät­te stock­hol­ma­re är nu per­mit­te­rad.

Stock­holms stad har skul­der på drygt 110 mil­jar­der kro­nor.

Tu­rist- och ho­tell­nä­ring­en har en ned­gång på uppe­mot 90 pro­cent och många unga stock­hol­ma­re lyc­kas där­för in­te ta sig in på ar­bets­mark­na­den.

Lis­tan kan gö­ras läng­re. Myc­ket läng­re. Trots det är fi­nans­bor­gar­rå­det än­då hopp­full.

– Det som skil­jer den här kri­sen mot till ex­em­pel fi­nan­s­kri­sen 2008 är att det fort­fa­ran­de finns mas­sor

På ett sätt släpp­tes smit­tan fri, och det gjor­de det oer­hört svårt att hål­la den bor­ta från de äld­re.

med ka­pi­tal och en in­ve­ste­rings­vil­ja ute på mark­na­den. Det är in­te natt­svart. Det är vik­tigt att kom­ma ihåg att eko­no­min ser bätt­re ut i Stock­holm än i många and­ra kom­mu­ner, sä­ger hon.

– Är vi till ex­em­pel duk­ti­ga på att mar­kan­vi­sa bo­stä­der finns det många fö­re­tag som vill byg­ga. Och vi har in­ve­ste­ring­ar på runt 20 mil­jar­der kro­nor fram­ö­ver.

Myc­ket av det här lig­ger fast, trots co­ro­na­pan­de­min, fort­sät­ter An­na Kö­nig Jerl­myr.

”In­te lä­ge pra­ta vi­sio­ner”

I stads­hu­set har allt va­rit an­norlun­da se­dan i bör­jan av mars.

När Stock­holm på kort tid blev Sve­ri­ges epi­cent­rum för co­vid-19 fick i stort sett al­la frå­gor som in­te rör­de pan­de­min, trygg­het el­ler eko­no­mi stå till­ba­ka.

– Myc­ket kraft har lagts på att fo­ku­se­ra på ope­ra­ti­va frå­gor, så visst har myc­ket skju­tits på fram­ti­den. När pan­de­min var som värst var det in­te lä­ge att pra­ta om vi­sio­ner. Men trots det har Stock­holm fort­satt att fun­ge­ra. Al­la tjäns­te­män har job

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

AN­NA OM JOB­BET. ”Jag är be­fäl­ha­va­ren un­der den här pan­de­min. Det kom­mer all­tid att rik­tas kri­tik mot en när man är i en le­dan­de be­fatt­ning, det in­går i job­bet. Men jag mås­te fort­sät­ta fo­ku­se­ra på mi­na upp­gif­ter ef­tersom den här kri­sen långt ifrån är över.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.