Leo lär Sö­derorts barn att slå till­ba­ka.

SJÄLVFÖRSV­AR.

SöderortDirekt Farsta Sköndal - - SIDAN 1 - Hen­rik Lindstedt 076-200 92 98 hen­rik.lindstedt@di­rekt­press.se

Pre­cis som vac­cin skyd­dar mot vi­rus, kan man kal­la det här att man byg­ger in ett vac­cin mot våld.

Egen­fö­re­ta­ga­ren Le­o­nard Ax­els­son var snabbt tvung­en att stäl­la om när co­ro­nakri­sen ka­pa­de hans för­sälj­ning på hälf­ten. Re­sul­ta­tet: Ett som­mar­lä­ger där barn lär sig självförsv­ar.

I vec­kan sam­la­des 15 barn i par­ken Eklunds ha­ge i Skön­dal med må­let att gå där­i­från med för­må­gan att för­sva­ra sig.

De är den förs­ta barn­grup­pen ut i som­mar­läg­ret Figh­ting kids, som har star­tats av Skön­dals­pa­ret Le­o­nard Ax­els­son och Emilia Fång.

Ha­de kun­skap att för­med­la

Idén föd­des när co­ro­nakri­sen slog till och Le­o­nards it-bo­lag tap­pa­de hälf­ten av för­sälj­ning­en. Med 30 års er­fa­ren­het av kamp­sport, och bland an­nat en in­struk­törs­ut­bild­ning i den is­ra­e­lis­ka kamp­for­men krav ma­ga, be­satt han an­nan vär­de­full kun­skap som han nu kun­de pas­sa på att lä­ra ut.

– Var­för in­te kom­bi­ne­ra fak­tu­met att många är hem­ma i som­mar med att jag har kun­skap att för­med­la i nå­got jag tyc­ker är an­ge­lä­get och vik­tigt att barn lär sig? Sam­häl­let har bli­vit hår­da­re och rå­a­re, så det är vik­tigt för mig att mi­na eg­na barn lär sig att för­sva­ra sig – och så tror jag många för­äld­rar tän­ker, sä­ger Le­o­nard Ax­els­son.

Självförsv­ar för kvin­nor

Kur­ser­na går in­te i förs­ta hand ut på att lä­ra sig slåss, ut­an att för­sva­ra sig mot de oli­ka ty­per av an­grepp som kan fö­re­kom­ma i bar­nens var­dag.

Till ex­em­pel lär sig bar­nen att ta sig loss ur grepp, att be­hål­la lug­net i en hot­full si­tu­a­tion och att avvär­ja slag och spar­kar – men även att sät­ta in mot­at­tac­ker som ger ef­fekt och ska­par ut­rym­me att kom­ma un­dan si­tu­a­tio­nen.

Le­o­nard och Emilia för­vå­na­des över det sto­ra in­tres­set som Skön­dals­bor­na vi­sa­des ha för det nya läg­ret. Ett 40-tal barn har än så länge an­mält sig, och på grund av stor ef­ter­frå­gan har även en grupp för självförsv­ar för kvin­nor star­tats som träf­fas var­je sön­dag.

Kan det här växa till nå­got mer än ett som­mar­lä­ger?

– Ja, jag hop­pas att det här blir star­ten på nå­got. Kanske kan det bli en åter­kom­man­de som­mar­verk­sam­het, kanske hel­glä­ger un­der året och works­hops för att våldsvac­ci­ne­ra bar­nen.

Vad in­ne­bär det att våldsvac­ci­ne­ra barn?

– Pre­cis som vac­cin skyd­dar mot vi­rus, kan man kal­la det här att man byg­ger in ett vac­cin mot våld, så att man bätt­re kan kla­ra en våld­sam si­tu­a­tion, psy­kiskt och fy­siskt, om man skul­le ha otu­ren att rå­ka ut för den.

RAK HÖ­GER. 10-åri­ga Al­va le­ve­re­rar en kraft­fullt slag. Est­her, 9, hål­ler mit­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.