An­na Kö­nig Jerl­myr om co­ro­na­pan­de­min

SöderortDirekt Farsta Sköndal - - NYHETER · FARSTA · SKÖNDAL · FAGERSJÖ · HÖKARÄNGEN - Har du haft co­ro­na? Har du co­ro­na­räds­la? Har du co­ro­na­ång­est? Li­tar du på An­ders Teg­nell? Bor­de Grö­na Lund få öpp­na?

Säg vad du tyc­ker!

–Vet in­te. Jag måd­de då­ligt fle­ra da­gar i feb­ru­a­ri. Jag ska tes­ta mig för an­ti­krop­par in­om kort.

– In­te per­son­li­gen, men som för­äl­der och vän. Jag har en son med un­der­lig­gan­de sjuk­do­mar, samt vän­ner som va­rit gra­vi­da. Så det finns själv­klart en oro.

– Nej. Jag har känt mig trygg med att tvät­ta hän­der­na, und­vi­ka so­ci­a­la kon­tak­ter och hål­la av­stånd.

– I bland har det va­rit svårt att för­stå Folk­hälso­myn­dig­he­tens bud­skap. ”Det kan kanske va­ra bra” är in­te nå­got man vill hö­ra från dem.

– Ja, jag skul­le ha åkt till Vem­da­len med fa­mil­jen i pås­kas. Det blev ing­et av. ●

– Jag är med fa­mil­jen på lan­det, en tim­me ut­an­för Stock­holm.

– Ja, verk­li­gen. Med vis­sa tyd­li­ga re­strik­tio­ner. Det har bli­vit en märk­lig si­tu­a­tion. Till ex­em­pel får gal­le­ri­or och Astrid Lind­grens värld ha öp­pet, men in­te Grö­na Lund. Det bor­de fin­nas en stör­re en­het­lig­het, men re­ge­ring­en har in­te pre­sen­te­rat nå­gon rak lin­je om vad som gäl­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.