Som­mar-ko­mi­gång med din egen trä­ning

Tid för att hit­ta flå­set

SöderortDirekt Farsta Sköndal - - TEMA · TRÄNING & HÄLSA - tema@di­rekt­press.se

So­ci­a­la av­stånd, svårt att hin­na med

gym­met el­ler in­ställ­da täv­ling­ar? Den här vå­ren har verk­li­gen kun­nat rub­ba mål med trä­ning och mo­tio­ne­ran­de. Men nu är som­ma­ren här och tid för att hit­ta mo­ti­va­tio­nen!

Bad­sä­song el­ler in­te, vi sä­ger in­te emot forsk­ning och rap­por­ter om att vi al­la blir fris­ka­re och star­ka­re för att kla­ra li­vets ut­ma­ning­ar med en bra grund­trä­ning.

Se till att kom­ma igång di­rekt när du får ett in­fall, du be­hö­ver in­te ha sär­skil­da klä­der el­ler ens mu­sik i öro­nen för att ge dig själv en ny sund va­na. Här är någ­ra ra­ka tips att ut­gå från.

Hit­ta en bra ru­tin

En som­mar i sund­he­tens tec­ken? Lägg dig i tid och gå upp fö­re de and­ra där hem­ma för en löprun­da på egen hand. Lägg för­bud på att skyl­la på väd­ret.

Gör ett eget sche­ma med ett el­ler fle­ra mål för etap­pen; springa, cyk­la el­ler ta dig till närms­ta ute­gym.

Ut­fors­ka nya möj­lig­he­ter

Oav­sett stads­mil­jö el­ler na­tur – an­vänd ma­te­ri­al som finns för din trä­ning. Pre­cis som att dag­li­gen hål­la flå­set up­pe med trapp­trä­ning i tun­nel­ba­nan, så kan en bänk, gren el­ler sten va­ra den per­fek­ta gym­ställ­ning­en för öv­ning­ar bå­de för ar­mar och ben.

Ut­ma­na nå­gon du kän­ner

Oav­sett om du ska de­la skivom­slag el­ler fil­mer du en gång har gil­lat i so­ci­a­la me­di­er, så kan du li­ka gär­na ut­ma­na vän­ner att knäc­ka din di­stans, gö­ra sam­ma pro­me­nad el­ler sträc­ka – el­ler kanske an­vän­da sam­va­ron ge­nom att ha­ka på för en kvälls­run­da in­klu­si­ve ett dopp.

Ta hand om krop­pen

Kanske den trå­ki­gas­te upp­ma­ning­en, men ack så vik­tig för att kun­na fort­sät­ta lyck­ligt. Ar­be­ta med en lång­sam ök­ning vec­ka för vec­ka med sträc­kor, fart och tyng­der, när du är igång re­gel­bun­det.

Tänk på att åter­hämt­ning är li­ka vik­tigt som trä­ning. Vi­la när du be­hö­ver, det gäl­ler bå­de un­der trä­ning lik­som att go­da nät­ter med sömn är he­lan­de.

Klas Jo­hans­son

FO­TO: MOSTPHOTOS

TRÄ­NING I OTTAN. Kliv upp fö­re de and­ra någ­ra da­gar i vec­kan (och ta sov­mor­gon de and­ra). An­vänd vik­ter el­ler na­tur­li­ga ma­te­ri­al, stop­pa för styr­keöv­ning­ar där det pas­sar. Allt byg­ger på di­na ru­ti­ner!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.