Skarpnäcks­bo har star­tat plant­sko­la på bal­kong­en.

SöderortDirekt Hammarby Skarpnäck - - SIDAN 1 - Alex­an­der Ku­ro­nen

På sin bal­kong har folk­bil­da­ren och Skarpnäcks­bon Sa­nya Fal­kenstrand star­tat det hon be­skri­ver som ri­kets kanske mins­ta plant­sko­la: Mun­dis plant­sko­la. Med sitt od­lings­in­tres­se vill hon in­spi­re­ra till fler grö­na fing­rar.

I rol­len som kurs­le­da­re på Väd­dö folk­hög­sko­la bru­kar Sa­nya Fal­kenstrand spri­da kun­skap om själv­hus­håll­ning.

– Men jag kal­lar det hell­re för eko­hus­håll­ning, för en kan in­te kun­na allt ”själv”. Du är be­ro­en­de av gran­nar och be­hö­ver det so­ci­a­la nä­tet, sä­ger Sa­nya.

Själv so­ci­a­li­se­rar hon sig gär­na med lä­ke­mal­va, lung­rot och de and­ra väx­ter­na på hen­nes bal­kong. In­tres­set be­skri­ver hon skämt­samt som ett ”miss­bruk att dri­va upp in­tres­san­ta nyt­to­väx­ter”.

Den per­son­li­ga fa­vo­ri­ten i sam­ling­en är mex­i­kansk ta­ge­tes, även kal­lad stink­ta­ge­tes, som Sa­nya be­skri­ver som ”fan­tas­tisk”.

– Det är det som är tan­ken med plant­sko­lan, att lä­ra kän­na nya sma­ker och väx­ter, sä­ger hon.

Har in­tres­set för att od­la själv fått sig ett upp­sving?

– Gud ja, jag har hål­lit på med det här i tio år och länge känt mig som den en­sam­ma gal­ning­en. Men det se­nas­te året har det verkligen hänt nå­got, även fö­re co­ro­na.

Trots att plant­sko­lan ba­ra har någ­ra vec­kor på nac­ken har Sa­nya re­dan hun­nit säl­ja väx­ter på re­ko­ring­en i Skarpnäck. Men hon vill ock­så in­spi­re­ra fler till att själ­va dri­va upp väx­ter och tror på en ut­veck­ling där män­ni­skor går från att va­ra kon­su­men­ter till att bli pro­du­cen­ter.

– Att le­va mer håll­bart be­ty­der många oli­ka sa­ker. Vad det of­tast in­te be­ty­der för mig är att du kan kon­su­me­ra dig till att bli mer grön, sä­ger Sa­nya.

FO­TO: PRI­VAT

GRÖNT OCH SKÖNT. Så här lum­migt är det på Sa­nya Fal­kenstrands bal­kong.

FO­TO: PRI­VAT

Sa­nya Fal­kenstrand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.