Nu har Ba­jens ”Rug­by­bö­nor” spar­kat igång.

SöderortDirekt Hammarby Skarpnäck - - SIDAN 1 - Alex­an­der Ku­ro­nen 073-600 69 22 alex­an­der.ku­ro­nen@di­rekt­press.se

Vi tänk­te att vi är sö­der­bö­nor.

I fjol skrevs ett styc­ke rug­by­histo­ria, när Ham­mar­by rug­by star­ta­de sitt förs­ta lag för da­mer. För­ra lör­da­gen var det änt­li­gen match­pre­miär för ”Rug­by­bö­nor­na”.

Det blev tre mat­cher när den förs­ta om­gång­en av SM-kva­let i sju­man­narug­by av­gjor­des i Uppsa­la. Och trots för­lus­ter i samt­li­ga tre gav Ba­jens de­but mer­smak.

– Vi gjor­de po­äng på samt­li­ga tre mat­cher, det var det fak­tiskt ba­ra de två fi­na­lis­ter­na som ock­så gjor­de, sä­ger la­gets grun­da­re Vik­to­ria Svan­gren.

Ham­mar­by rug­bys da­mer trä­nar på Skarpnäcks sport­fält. Gäng­et har ock­så be­gå­vats med ett mer ”rug­by­fi­e­rat”, in­of­fi­ci­ellt namn: Rug­by­bö­nor­na.

– Vi tänk­te att vi är sö­der­bö­nor men att vi an­pas­sar det li­te efter vår sport, sä­ger Vik­to­ria.

Hur har re­ak­tio­ner­na på det nya la­get va­rit?

– Man hör po­si­ti­va sa­ker. Många är ock­så för­vå­na­de över att vi har byggt upp la­get på ba­ra ett år. Vi står med en av Sve­ri­ges störs­ta trup­per, även eta­ble­ra­de lag har in­te så här många.

Hop­pas på fler dam­lag

Sam­ti­digt vill la­get växa yt­ter­li­ga­re, från nu­va­ran­de 25 spe­la­re till 30 i ett förs­ta steg. På läng­re sikt hop­pas Vik­to­ria rent av på att yt­ter­li­ga­re dam­lag kan till­kom­ma in­om för­e­ning­en.

– Ham­mar­by rug­by har en väl­digt hög mål­bild. Vi som för­e­ning har växt otro­ligt myc­ket de se­nas­te två åren och har satt en mål­bild på 400–500 med­lem­mar om fem år, sä­ger hon.

Rug­by kan ver­ka ruf­figt och fy­siskt krä­van­de, men just där­för me­nar Vik­to­ria att spor­ten ock­så präglas av hög tillit.

– Här finns sam­för­stånd. Vi vet vil­ka reg­ler­na är, föl­jer dem och ska­par trygg­het trots den fy­sis­ka kon­tak­ten.

NU KÖR VI. Ham­mar­by Rug­by Da­mers mål för 2020 är helt en­kelt att kom­ma i gång med li­ran­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.