Upp­säg­nings­hot? Ska­pa en stra­te­gi!

OM­STAR­TEN. Kar­riär­möj­lig­he­ter efter pan­de­mins smäll – värt att tän­ka på

SöderortDirekt Hammarby Skarpnäck - - TEMA · KURSER & UTBILDNING - Klas Jo­hans­son te­ma@di­rekt­press.se

Var­sel och upp­säg­ning. Dyst­ra ord, men det be­hö­ver in­te be­ty­da nå­got ne­ga­tivt, trots att vi fort­fa­ran­de är i en pan­de­mi. Här är någ­ra enk­la steg för en om­start på din yr­kes­kar­riär.

Du är in­te en­sam, många har bli­vit per­mit­te­ra­de, vars­la­de el­ler upp­sag­da på grund av det rå­dan­de världs­lä­get. Eko­no­min och fö­re­ta­gen drab­bas, men nå­gon gång ska det även vän­da.

Här re­der vi ut vad som är stra­te­giskt att tän­ka på om du skul­le för­lo­ra job­bet.

Det be­ty­der var­sel

Var­sel be­ty­der att en ar­bets­gi­va­re för­var­nar si­na an­ställ­da att de kanske kom­mer att bli upp­sag­da.

Var­sel är en skyl­dig­het om minst fem per­so­ner i sam­ma län ris­ke­rar att be­hö­va slu­ta på grund av ar­bets­brist. Al­la be­hö­ver dock in­te bli upp­sag­da.

Skriv in dig som ar­bets­lös

Har du bli­vit vars­lad är det vik­tigt att du skri­ver in dig hos Ar­bets­för­med­ling­en di­rekt när upp­säg­nings­ti­den är slut. Främst för att be­hål­la din sjuk­pen­ning­grun­dan­de in­komst (SGI).

Om ar­bets­gi­va­ren går i kon­kurs

Skul­le det­ta ske trä­der en stat­lig lö­ne­ga­ran­ti in, vil­ket kort be­ty­der att du får fort­satt lön. Kon­kurs­för­val­ta­ren be­slu­tar om det­ta, kon­tak­ta den­na om du har frå­gor. Du mås­te va­ra in­skri­ven som ar­bets­sö­kan­de på Ar­bets­för­med­ling­en för att få lö­ne­ga­ran­ti.

För dig som är per­mit­te­rad

Som per­mit­te­rad har du gått ner i ar­bets­tid ut­an att för­lo­ra din lön. Du mås­te va­ra be­redd på att bör­ja job­ba som van­ligt igen när det går bätt­re för fö­re­ta­get.

Kort­tidsper­mit­te­ring in­ne­bär att du går ner i tid, men ock­så att du får li­te mind­re i lön. Det­ta är van­ligt un­der co­ro­na­pan­de­min, då sta­ten hjäl­per ar­bets­gi­va­ren att kun­na be­ta­la ut lön. Du får of­tast om­kring 90 pro­cent av lö­nen trots att du kanske job­bar 40 pro­cent.

FO­TO: MOSTPHOTOS

SAM­LA TAN­KAR­NA. Många får be­sked om var­sel un­der co­ro­na­pan­de­min. Se till att va­ra för­be­redd för att kun­na be­hö­va gå vi­da­re i kar­riä­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.