Gam­la mu­mi­er blir till svart slem

Fors­kar­na står makt­lö­sa när 7 000 år gam­la kvar­le­vor av män­ni­skor för­störs.

Spannande historia 2018 - - Nytt Om Gammalt -

Fors­ka­re i nor­ra Chi­le för­sö­ker fre­ne­tiskt hit­ta lösningar för att be­va­ra säll­syn­ta 7 000 år gam­la mu­mi­er som plöts­ligt har bör­jat för­vand­las till svart ge­lé. Mer än 100 mu­mi­er har drab­bats av vad som tros va­ra en bak­te­ri­e­in­fek­tion till följd av mo­der­na för­ore­ning­ar. Op­por­tu­nis­tis­ka mi­kro­ber har bör­jat le­ta sig in i de uråld­ri­ga kvar­le­vor­na. Ökad fuk­tig­het och hög­re tem­pe­ra­tu­rer tros ha bi­dra­git till den snab­ba bak­te­ri­e­till­väx­ten, som i sin tur på­skyn­dar ned­bryt­nings­pro­ces­sen.

Mu­mi­er­na ska­pa­des av chinchor­ro­fol­ket i för­histo­ri­ens Sy­da­me­ri­ka, som man tror bör­ja­de be­va­ra späd­barn och små­barn som ha­de dött av ar­se­nik­för­gift­ning. Det gam­la jä­gar- och sam­lar­fol­ket bör­ja­de be­va­ra si­na dö­da på det sät­tet un­ge­fär 2 000 år in­nan an­ti­kens egyp­ti­er in­för­de en lik­nan­de pro­cess för att be­va­ra fa­ra­o­ner­nas kvar­le­vor.

Chinchorro­mu­mi­er­na är i hög grad in­tak­ta och om­fat­tar allt från späd­barn till äld­re vux­na. Fors­ka­re som ar­be­tar med att kon­ser­ve­ra mu­mi­er­na för­sö­ker få Une­sco att er­kän­na dem som ett världs­arv i hopp om att få stöd från det in­ter­na­tio­nel­la forsk­nings­sam­fun­det för att be­va­ra den an­ti­ka skat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.