Järn­vägs­krigs­her­ren i Ki­na

Spannande historia 2018 - - Vapen Och Krig -

Rys­ka pansar­tåg hit­ta­de vägen tvärs ige­nom Asi­en.

När kom­mu­nis­ter­na seg­ra­de i det rys­ka in­bör­des­kri­get var det många av de be­seg­ra­de na­to­na­lis­ter­na som flyd­de till Ki­na – och de tog si­na tåg med sig.

Ki­nas oänd­li­ga land­skap och den vid­sträck­ta krig­fö­ring­en över he­la lan­det ef­ter att Ki­nas kej­sa­re stör­ta­des i Xin­hai­re­vo­lu­tio­nen (1911) var per­fekt för pansar­tåg. De för­knip­pas mest med den man­chu­ri­ans­ke krigs­her­ren Zhang Zou­lin.

För­u­tom de rys­ka tå­gen och fri­vil­li­ga – in­räk­nat minst tre ge­ne­ra­ler och ett helt ka­val­le­ri­re­ge­men­te – an­ställ­de Zhang rys­ka in­gen­jö­rer för att byg­ga lik­nan­de pansar­tåg till sin ar­mé. Pas­san­de nog blev Zhang dö­dad på sitt tåg den 4 ju­ni 1928 när en bomb ut­pla­ce­rad på en järn­vägs­bro ex­plo­de­ra­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.