SUN TZUS KONS­TEN ATT KRI­GA

CIRKA 500 F.KR., KINA

Spioner & hemliga krig - - INNEHÅLL -

Den ki­ne­sis­ke ge­ne­ra­len Sun Tzu skrev den mi­li­tä­ra hand­led­ning­en Kons­ten att kri­ga. Han äg­na­de he­la ka­pi­tel 13 åt te­mat spi­o­ne­ri, vil­ket vi­sar att spi­o­nyr­ket vi­lar på gam­la tra­di­tio­ner. I boken lyf­ter han fram fem sor­ters un­der­rät­tel­se­ar­be­te: lo­kalt, in­ternt, om­vänt, döds­dömt och livs­kraf­tigt. Lo­ka­la spioner kun­de re­kry­te­ras från ci­vil­be­folk­ning­en i fi­en­de­land och över­vin­nas ge­nom att be­hand­la dem väl. In­ter­na spioner fanns bland de av fi­en­dens tjäns­te­män som var miss­nöj­da och il­lo­ja­la. Fi­en­dens spioner kun­de all­tid om­vän­das med hjälp av mu­tor och fag­ra löf­ten; de gavs dock of­ta falsk in­for­ma­tion för att vil­se­le­da fi­en­den. De­ras osan­ning­ar av­slö­ja­des un­der för­hör, och fi­en­den såg sig där­med nöd­ga­de att av­rät­ta dem. Livs­kraf­ti­ga agen­ter var smar­ta – även om de kanske såg sjas­ki­ga och simp­la ut. De kun­de lätt in­fil­tre­ra fi­en­den och åter­vän­da med an­vänd­bar in­for­ma­tion. ”Spioner är de vik­ti­gas­te re­sur­ser­na vi har i krig”, sam­man­fat­ta­de Sun Tzu i en text som se­na­re har haft ett enormt in­fly­tan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.