SÅ SKA­PA­DES PLANET U-2

1956, USA

Spioner & hemliga krig - - SPIONERIETS URSPRUNG -

Spi­o­ne­ri­et på Sov­jet från luften gick in­te all­tid smärt­fritt. Van­li­ga flyg­plan sköts ner så fort de kom in i sov­je­tiskt luft­rum. Där­för be­stäm­de sig ame­ri­ka­ner­na för att kon­stru­e­ra ett plan som kun­de fly­ga så högt att det in­te syn­tes på ra­dar, och där­med in­te skul­le skju­tas ner. Det ame­ri­kans­ka luft­vär­net bad till­ver­kar­na att pro­du­ce­ra ett plan som kun­de fly­ga så högt som drygt 20 000 me­ter. Det led­de till att luft­fart­soch sys­te­ma­na­ly­ti­kern Cla­rence ”Kel­ly” John­son från Lock­heed Skunk Works tog fram spi­onpla­net U-2. Flyg­pla­net tes­ta­des 1957 och vi­sa­de sig va­ra myc­ket an­vänd­bart, in­te minst un­der Vi­et­nam­kri­get där det an­vän­des fli­tigt fram till 1975. Men allt gick in­te en­ligt plan. År 1960 sköts ett U-2-plan ner i sov­je­tiskt luft­rum un­der ett spa­nings­upp­drag. Pi­lo­ten Fran­cis Po­wers lan­da­de sä­kert med fall­skärm ef­ter att ha skju­tit ut sig, men döm­des för spi­o­ne­ri i Moskva. 18 må­na­der se­na­re släpp­tes han fri i ut­byte mot den sov­je­tis­ke spi­o­nen Ru­dolf Abel.

Den här ty­pen av en­mo­to­ri­ga jet­driv­na spa­nings­plan kan sam­la in in­for­ma­tion från 21 000 me­ters höjd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.