AL­LI­E­RAD INTERVENTION I DET RYS­KA IN­BÖR­DES­KRI­GET

SIBIRIEN-EXPEDITIONEN, RYSS­LAND, SEP­TEM­BER 1918–JULI 1919

Spioner & hemliga krig - - HEMLIGA KRIG AVSLÖJAS -

Till­stån­det i Ryss­land 1917 var ka­o­tiskt. En so­ci­a­lis­tisk re­vo­lu­tion ha­de stör­tat tsar Niko­laj II och nu var be­folk­ning­en upp­de­lad i två grup­per: de som fort­far­an­de stöt­ta­de tsa­ren och de som öns­ka­de en kom­mu­nis­tisk fram­tid. Na­tio­nen stod på de al­li­e­ra­des si­da i kam­pen mot Tyskland, men istäl­let bröt ett blo­digt in­bör­des­krig ut där kom­mu­nis­ter­na käm­pa­de mot den vi­ta ar­mén.

Ef­tersom det såg ut som om Ryss­land skul­le dra sig ur kri­get be­stäm­de sig de al­li­e­ra­de för att kli­va in och stöt­ta den vi­ta ar­mén. Sam­ti­digt stoppade de bol­sje­vi­ker­na från att för­se si­na nya al­li­e­ra­de, central­mak­ter­na, med krigs­ma­te­ri­el. I mars 1918 ha­de den ny­bil­da­de bol­sje­vik­re­ge­ring­en skri­vit un­der freds­av­ta­let i Fre­den i Brest- Li­tovsk med Tyskland, vil­ket se­na­re led­de till en mul­ti­na­tio­nell intervention för att vän­da in­bör­des­kri­get mot kom­mu­nis­ter­na.

Som en del av den al­li­e­ra­de in­ter­ven­tio­nen i det rys­ka in­bör­des­kri­get bör­ja­de Storbritannien, USA och nio and­ra län­der att skic­ka trup­per och krigs­ma­te­ri­el för att hjäl­pa till att be­seg­ra bol­sje­vi­ker­na. Som en del av ope­ra­tio­nen skic­ka­des 5 000 ame­ri­kans­ka sol­da­ter till Ark­hang­elsk i sep­tem­ber 1918 (Po­lar Be­ar Ex­pe­di­tion), ba­ra två må­na­der in­nan förs­ta världs­kri­gets slut.

De ame­ri­kans­ka sol­da­ter­na käm­pa­de mot Rö­da ar­mén för att åter­ta stu­let krigs­ma­te­ri­el och för att be­fria den in­stäng­da tjec­kis­ka le­gi­on som ha­de stri­dit mot bol­sje­vi­ker­na. In­ter­ven­tio­nen vi­sa­des sig va­ra me­nings­lös. Över 200 ame­ri­kans­ka sol­da­ter dog i stri­der­na, och när förs­ta världs­kri­get upp­hör­de i no­vem­ber 1918 blev de al­li­e­ra­de tvung­na at­tt dra sig ur ba­ra någ­ra må­na­der se­na­re.

Sol­da­ter från Rö­da ar­mén, slit­na ef­ter fy­ra års kri­gan­de. Storbritannien och USA tving­a­des dra sig ur Ryss­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.