Ord från re­dak­tö­rer­na

Stark & smal pa 10 minuter - - ORD FRÅN REDAKTÖRER­NA -

Låt oss av­slö­ja en li­ten hem­lig­het: Allt du be­hö­ver för en star­ka­re, sma­la­re och fris­ka­re kropp är 10 mi­nu­ter om da­gen.

Det stäm­mer. Om du an­vän­der ti­den smart kan du kö­ra ett bra, kropps­för­vand­lan­de träningspa­ss på ba­ra 10 mi­nu­ter. Det be­ty­der att du kan brän­na ka­lo­ri­er, byg­ga muskler och få din dröm­kropp på myc­ket mind­re tid än vad du trod­de var möj­ligt. Dess­utom kom­mer du fak­tiskt ha myc­ket bätt­re chans att bli sma­la­re med kor­ta träningspa­ss än med lång­kö­ra­re på gym­met.

Det är an­led­ning­en till att vi har gjort den här boken. Den är full av supersnabb­a och svet­ti­ga pass på ba­ra 10 mi­nu­ter, men låt dig in­te lu­ras att de är då­li­ga för det.

Det är in­te 10-mi­nu­ters­pass som är hälf­ten så bra som 20-mi­nu­ters­pass. De är ve­ten­skap­ligt ut­for­ma­de för att va­ra li­ka ef­fek­ti­va som tids­be­spa­ran­de, för att du ska få bäst möj­li­ga re­sul­tat på minst möj­li­ga tid. Var­je se­kund kom­mer att räk­nas mer än nå­gon­sin förr. Istäl­let för långa, tidsöds­lan­de pass, kom­mer du att trä­na smar­ta­re och snab­ba­re.

För att gö­ra den­na bok än­nu mer an­vänd­bar får du ock­så mas­sor av tips som kan för­bätt­ra fle­ra de­lar av ditt liv på ba­ra 10 mi­nu­ter. I boken finns det matsche­man, av­slapp­nan­de öv­ning­ar, häl­so­främ­jan­de tips och skön­hets­be­hand­ling­ar – på 10 mi­nu­ter!

Det är in­te allt du får, men den här boken hand­lar om att spa­ra tid och få sa­ker gjort, så du drar vi in­te ut på det mer.

Dags att sät­ta igång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.