Ditt mål: BÖR­JA RÖ­RA PÅ DIG MER

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 4 -

Om du pre­cis har bör­jat trä­na el­ler haft ett läng­re up­pe­håll är det här pro­gram­met för dig. Det kom­bi­ne­rar re­gel­bund­na pro­me­na­der el­ler löprun­dor med in­ten­si­va­re in­ter­val­ler för att ge dig en ba­lan­se­rad trä­ning.

MÅ­LET MED DET HÄR pro­gram­met är att du ska ge dig ut och kom­ma igång med trä­ning­en. Se till att gö­ra di­na dag­li­ga pro­me­na­der el­ler löprun­dor ro­li­ga, för då får du bäs­ta möj­li­ga re­sul­tat. Vår per­son­li­ga trä­na­re La­ry­sa DiDio har satt ihop in­ter­vall­ru­ti­ner för en vec­ka, som be­skrivs i ta­bel­len till hö­ger och på föl­jan­de si­dor. När du kör in­ter­val­ler bör­jar du i ett be­kvämt tem­po, ökar tem­pot en stund och upp­re­par mönst­ret, istäl­let för att hål­la ett jämnt tem­po ge­nom he­la pas­set. Kom ihåg att du ska bör­ja på din egen ni­vå, så kon­cen­tre­ra dig på att öka tak­ten li­te för var­je pass om in­ter­val­ler­na känns för in­ten­si­va i bör­jan. ”De här pas­sen max­i­me­rar för­brän­ning­en och ökar din ämnesomsät­tning i fle­ra tim­mar ef­ter att du är fär­dig”, sä­ger DiDio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.