SNAB­BA LIVSFÖRVAN­DLARE

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 5 -

18. Skölj an­sik­tet med is­kallt vat­ten i 1 till 2 mi­nu­ter

”Om din kropp ut­sätts för is­kallt vat­ten åter­ställs ni­vå­er­na av ap­tit­hor­mo­net lep­tin, som le­der till snab­ba­re fett­för­lust”, sä­ger Da­ve Asprey som är för­fat­ta­re av The Bul­let­proof Di­et (Ro­da­le).

19. Nyc­kel­om­rå­den

Da­ni­el Hsu är lä­ka­re in­om aku­punk­tur och ös­ter­ländsk me­di­cin, och sä­ger att be­rö­ring på nyc­kel­om­rå­den på hu­vu­det, an­sik­tet och hän­der­na kan bi­dra till att lug­na nerv­sy­ste­met. Ap­pli­ce­ra tryck på den köt­ti­ga de­len av din hand mel­lan tum­men och pek­fing­ret när du kän­ner dig stres­sad.

20. Öva på tack­sam­het

”Jag no­te­rar tre sa­ker jag är tack­sam för var­je dag”, sä­ger Gail Saltz, bäst­säl­jan­de för­fat­ta­re och pro­fes­sor i psy­ki­a­tri vid WeillCor­nell School of Me­di­ci­ne. ”Med ti­den har det­ta för­änd­rat mi­na käns­lor om hur kom­plett mitt liv är och hur myc­ket jag upp­skat­tar det.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.