SNAB­BA LIVSFÖRVAN­DLARE

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 6 -

21. Be el­ler känn tack­sam­het

”Att ta någ­ra ögon­blick om da­gen för bön och and­ning har haft en stor be­ty­del­se för mig”, sä­ger Mo­ni­ca Pot­ter, för­äl­der och grun­da­re av MrsPot­ter. com. ”Jag bad re­dan som ung och de har bli­vit allt vik­ti­ga­re och mer nöd­vän­di­ga med åren.” Om du in­te är re­li­giös kan ett al­ter­na­tiv va­ra att fo­ku­se­ra på vad du har att va­ra tack­sam för.

22. Ha ett li­tet dans­par­ty med din part­ner

”Forskning vi­sar att kär­lek re­du­ce­rar pro­duk­tio­nen av stress­re­la­te­ra­de hor­mon”, sä­ger Elai­ne Wyl­lie, pro­fes­sor i neu­ro­lo­gi vid Cle­ve­land Cli­nic Ler­ner Col­lege of Me­di­ci­ne. Att dan­sa runt hem­ma i någ­ra mi­nu­ter gör att du kän­ner dig ung och upp­rymd.

23. Drick ett glas ci­tronvat­ten

”Det åter­fuk­tar, ger en dos C­vi­ta­min, boos­tar im­mun­för­sva­ret och har fett­för­brän­nan­de för­de­lar”, sä­ger Andrew P. Or­don, en av pro­gram­le­dar­na för den pris­be­lön­ta tv­se­ri­en The Doctors.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.