Ditt mål: BOOS­TA DIN ÄMNESOMSÄT­TNING

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 7 -

Go­da ny­he­ter! De här öv­ning­ar­na sät­ter igång fett- och bräns­le­för­brän­ning­en i di­na cel­ler, och med dem kan du stär­ka muskler och öka ka­lo­ri­för­brän­ning­en i fle­ra tim­mar ef­ter att du slu­tat trä­na.

VÅR HEM­LIG­HET för att kom­ma i (och stan­na i) topp­form: kropps­vikt­rö­rel­ser som kom­bi­ne­rar kon­di­tions­och styr­ke­trä­ning. De ger dig ener­gi och ökar äm­nes­om­sätt­ning­en. Dess­utom kan de gö­ras var som helst. De här fy­ra öv­ning­ar­na trim­mar, to­nar och brän­ner ka­lo­ri­er på ba­ra någ­ra mi­nu­ter. Allt du be­hö­ver för att ut­fö­ra dem är ett par lätt­vikts­hant­lar och en sta­dig stol.

1. KNÄLYFT MED ARMLYFT

Håll en han­tel i ax­el­höjd i var­je hand. Höj hö­ger knä mot brös­tet och väns­ter arm över hu­vu­det, väx­la se­dan si­da och uppre­pa. Fort­sätt att väx­la arm och ben.

2. STOLKNÄBÖJ MED BICEPSLYFT

Stå fram­för en stol med bå­da föt­ter­na rik­ta­de fram­åt, höft­brett isär och med håll en han­tel i var­je hand. Flyt­ta vik­ten till hä­lar­na och sjunk ned i knä­böj tills rum­pan nud­dar sto­len. Åter­gå se­dan till stå­en­de po­si­tion ge­nom att pres­sa upp med hä­lar­na och lyft sam­ti­digt bå­da hant­lar­na mot ax­lar­na.

3. BAKÅTKLIV

Stå med föt­ter­na ihop, knä­na lätt böj­da och hän­der­na på höf­ter­na. Håll en han­tel i var­je hand. Böj väns­ter knä och sträck ut hö­ger ben bakom dig. Kliv snabbt till­ba­ka med hö­ger fot för att mö­ta den vänst­ra och sträck ut väns­ter ben bakom dig. Fort­sätt väx­la ben.

4. SIDOUTFALL MED PRESS

Stå brett isär med be­nen, pe­ka tår­na ut­åt och hä­lar­na in­åt, och vi­la hän­der­na lätt på stols­ryg­gen. Böj hö­ger knä i ett utfall åt hö­ger och kon­cen­tre­ra vik­ten på hö­ger häl. Rä­ta ut väns­ter ben för att åter­gå till start­po­si­tion och sträck upp ar­mar­na ovan­för hu­vu­det. Re­pe­te­ra på and­ra si­dan. Fort­sätt väx­la si­da.

EXPERTENS TIPS Rör dig snabbt för att hö­ja pul­sen, men tap­pa in­te tek­ni­ken.

EXPERTENS TIPS Job­ba med mag­musk­ler­na och håll brös­tet upp­rätt.

EXPERTENS TIPS Pres­sa ge­nom rum­pan när du sträc­ker ut be­net och job­ba med mag­musk­ler­na.

EXPERTENS TIPS Glöm in­te att kni­pa med rum­pan när du stäl­ler dig upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.