Ditt mål: BÄTT­RE BALANS

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 8 -

Smi­di­ga och fly­tan­de rö­rel­ser är nyc­keln till att und­vi­ka ska­dor och maxa din fett­för­brän­ning. Rö­rel­ser­na i det här pas­set gör att du står star­ka­re och boos­tar di­na trä­nings­re­sul­tat.

MED BÄTT­RE BALANS kan du gå ner mer i vikt, få mer pro­duk­ti­va träningspa­ss och ut­fö­ra öv­ning­ar med stör­re kraft och smi­dig­het, sam­ti­digt som du mins­kar ris­ken för ska­dor. En oba­lan­se­rad kropp är en sva­ga­re kropp. För stör­re möj­lig­he­ter att nå di­na trä­nings­mål är det vik­tigt att för­bätt­ra ba­lan­sen. Fo­ku­se­ra på sva­ga­re om­rå­den med des­sa fy­ra öv­ning­ar.

1. KNÄ­BÖJ MED ARMSVEP

Stå med hä­lar­na på den run­da­de si­dan av skum­rul­len, med föt­ter­na höft­brett isär och tår­na rik­ta­de fram­åt. Böj knä­na och sjunk ned i knä­böj sam­ti­digt som du hål­ler ar­mar­na bakom dig. Åter­gå till stå­en­de po­si­tion och sträck upp ar­mar­na ovan­för hu­vu­det.

2. KNÄ­BÖJ MED BICEPSCURL

Håll en vikt i var­je hand, pla­ce­ra en fot på den run­da si­dan av skum­rol­len och den and­ra på gol­vet. Se till att bå­da föt­ter­na är rik­ta­de fram­åt. Sjunk ner i en knä­böj och lyft sam­ti­digt upp hant­lar­na mot ax­lar­na. Åter­gå till stå­en­de po­si­tion och sänk vik­ter­na. Kliv över skum­rul­len och uppre­pa på and­ra si­dan. Fort­sätt väx­la si­da.

3. ARMHÄVNING MED HÖFTSVEP

Ställ dig i en po­si­tion för en armhävning på knä, med hän­der­na på den run­da­de si­dan av skum­rul­len och nå­got bre­da­re än ax­el­brett isär. Böj arm­bå­gar­na och sänk brös­tet mot skum­rul­len, pres­sa se­dan till­ba­ka till start­po­si­tion och sträck ut ett ben bakom dig i höft­höjd. Sänk till­ba­ka knät till gol­vet, sjunk ner i yt­ter­li­ga­re en armhävning och sträck ut mot­satt ben. Fort­sätt att väx­la ben ef­ter var­je armhävning.

4. SIDOCRUNCH

Ligg på rygg så att skum­rul­lens run­da si­da lig­ger längs med rygg­ra­den. Pla­ce­ra hö­ger hand mot gol­vet och väns­ter hand bakom hu­vu­det. Lyft över­krop­pen i en crunch och för väns­ter ax­el mot hö­ger si­da av krop­pen. Re­pe­te­ra på and­ra si­dan. Fort­sätt väx­la si­da ef­ter var­je re­pe­ti­tion.

EXPERTENS TIPS Att ar­be­ta med var­je ben se­pa­rat ga­ran­te­rar att den sva­ga­re si­dan av din kropp in­te ham­nar ef­ter.

EXPERTENS TIPS Att hö­ja upp hä­lar­na un­der knä­böj ökar ditt rö­rel­se­spann.

EXPERTENS TIPS Den här öv­ning­en be­las­tar hand­le­der­na mind­re jäm­fört med en van­lig armhävning.

EXPERT TIPS Du mås­te job­ba med bå­len för att hål­la ba­lan­sen på skum­rul­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.