SNAB­BA LIVSFÖRVAN­DLARE

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 8 -

27. Ba­lan­se­ra di­na chakran

Att få kon­troll över di­na sju så kal­la­de ener­gi­cent­rum kan bland an­nat lind­ra smär­ta och öka gläd­jen.

28. Ex­fo­li­e­ra var­je kväll

”Ex­fo­li­e­ring gör att näs­ta pro­dukt kan kom­ma in på dju­pet och att väx­la kraft­fullt an­tiåld­ran­de re­ti­nol med na­tur­lig ko­kos­ol­ja är en dun­der­kur för hu­den”, sä­ger Jen­ni­fer Ashton, cer­ti­fi­e­rad ob­s­tetri­ker­gy­ne­ko­log, för­fat­ta­re och me­di­cin­pro­fil i USA.

29. An­vänd ep­somsal­ter

”När de lö­ses upp i varmt vat­ten kan de ab­sor­be­ras av hu­den och hjäl­pa till att fyl­la på krop­pens ni­vå­er av mag­ne­sium, som kan på­ver­kas ne­ga­tivt av stress”, sä­ger nut­ri­tio­nis­ten De­bo­rah Le­vy.

30. Tug­ga tuggum­mi för min­net

En­ligt viss forskning kan det va­ra bra för min­net att tug­ga tuggum­mi. För­kla­ring­en kan va­ra att blod­flö­det till hjär­nan höjs av att man tug­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.