Träningspa­ss

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 8 -

NÄR DU HAR TID

att trä­na be­hö­ver du smar­ta öv­ning­ar som smy­ger in de rik­tigt vik­ti­ga sa­ker­na (som ba­lan­söv­ning­ar som hål­ler dig smi­dig) sam­ti­digt som de tar på de stör­re om­rå­de­na du vill trä­na (som ma­gen, rum­pan och ar­mar­na). Det här pas­set av La­ry­sa DiDio gör allt det­ta på ba­ra 10 mi­nu­ter. Du an­vän­der en halv skum­rul­le för att un­der­lät­ta för ste­la knän och le­der.

GÖR SÅ HÄR: Ut­för var­je öv­ning i 45 se­kun­der och vi­la i 30 se­kun­der mel­lan var­je öv­ning. Re­pe­te­ra al­la öv­ning­ar två gång­er. Om du in­te har en halv skum­rul­le kan en tra­ve böc­ker, ett yo­gablock el­ler en ihoprul­lad hand­duk ock­så fun­ge­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.